INTERPELACJE
Interpelacja nr 22907w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów 
 
Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego. Wykonanie tych zadań polega na prowadzeniu bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, a także prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w wielu obszarach. Nadrzędnym celem tej działalności jest ochrona i natychmiastowa reakcja na każde potencjalne zagrożenie zdrowia ludzkiego. Stacje sanitarne są zakładami opieki zdrowotnej finansowanymi z budżetu państwa.
Od pewnego czasu pracownicy Stacji Sanitarnej skarżą się na zaniedbania ze strony sprawujących nad nimi władz szczególnie pod względem finansowania- dotyczy to zarówno środków przeznaczonych na utrzymania stacji i prowadzenie działalności kontrolnej i laboratoryjnej, jak i środków na wynagrodzenie dla pracowników. Rażące dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniem pracowników Inspekcji Sanitarnej a pozostałymi pracownikami sfery budżetowej, spowodowanej ich pomijaniem w kolejnych podwyżkach wynagrodzeń stają się podłożem protestów pracowników Powiatowych Inspekcji Sanitarnych.
Wielokrotne próby reformowania Inspekcji Sanitarnej podejmowane od 1999 roku, ciągłe poczucie niestabilności, nadwyrężyły mocno kondycję tej instytucji i poczyniły wiele szkód zarówno w aspekcie ograniczania jej działalności, rozmywania kompetencji, jak i notorycznego niedofinansowania. Coraz częściej spotykamy się z apelami pracowników Inspekcji Sanitarnych. W swoich postulatach domagają się m.in. podwyżki wynagrodzeń, powrotu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w struktury Ministerstwa Zdrowia, zaniechania tworzenia nowych inspekcji oraz uregulowań prawnych zabezpieczających finansowanie działalności nadzorowo – zapobiegawczej i laboratoryjnej prowadzonej przez stacje sanitarno - epidemiologiczne. Jako kuriozalną określają sytuację, w której wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne będące zakładami opieki zdrowotnej nie podlegają Ministrowi Zdrowia, a Główny Inspektor Sanitarny sprawuje nad nimi nadzór merytoryczny wyznaczając zadania, za które płaci Wojewoda.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
 
  1. Jakie jest stanowisko Rady Ministrów w sprawie postulatów pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w szczególności żądań odpowiednich wynagrodzeń?
  2. Czy zostaną podjęte działania zmierzające do opracowania uregulowań prawnych zabezpieczających finansowanie działalności nadzorowo - zapobiegawczej i laboratoryjnej prowadzonej przez stacje sanitarno – epidemiologiczne?
  3. Czy rozpatrywana jest możliwość powrotu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w struktury Ministerstwa Zdrowia?
  4. Kto ponosi odpowiedzialność za pauperyzację tego środowiska realizującego zadania z zakresu zdrowia publicznego i kto odpowiedzialny jest za niskie wynagrodzenia w inspekcji sanitarnej, które należą od wielu lat do najniższych w kraju?
  5. Od 2011 r. obowiązuje odprowadzanie wypracowanych środków finansowych. Ich zwrot następuje w formie dotacji budżetowej z kilkumiesięcznym opóźnieniem i niewiedzą odnośnie wysokości zwrotu. Taka sytuacja doprowadza do utraty płynności finansowej instytucji, niemożności spłaty zobowiązań, do braku możliwości zakupu środków i sprzętu zużywającego się w stacjach. Jak wytłumaczyć tą sytuację ? Jakie przesłanki towarzyszyły przy podjęciu  decyzji o odprowadzanie wypracowanych środków finansowych do budżetu państwa? Jakie korzyści wynikają z takiej zmiany?
Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Siedlce, dn. 23 maj 2011 r.

Odpowiedź  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W nawiązaniu do pisma z dnia 8 czerwca 2011 roku (sygn. SPS-023-22907/11), przekazującego interpelacją Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Borkowskiego w sprawie sytuacji pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie wskazać należy, iż wysokość budżetów na wynagrodzenia poszczególnych stacji sanitarno-epidemiologicznych urzędów jest kształtowana na szczeblu centralnym, lecz przez dysponentów głównych - wojewodów (odpowiadają za planowanie, a następnie podział środków). Dlatego też, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma bezpośredniego wpływu na podział środków pomiędzy poszczególne urzędy.
Z informacji przekazanych przez Ministra Zdrowia wynika, iż na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.), wprowadzającym zmiany w art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j; Dz. U. z 2006 roku Nr 122, póz 851 z późn. zm.), uprawnienia organu założycielskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14, póz. 89 z późn. zm.) przysługujące ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w stosunku do wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych zostały przekazane wojewodom.
Z dniem 1 stycznia 2010 roku dysponentem głównym środków finansowych dla wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych są właściwi miejscowo wojewodowie. Zatem, zarówno Minister Zdrowia, jak i Główny Inspektor Sanitarny nie są właściwi w zakresie ustalania budżetu tych jednostek.
Minister Zdrowia poinformował przy tym, iż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawą o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), stacje sanitarno-epidemiologiczne mogą pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych, w szczególności w zakresie:
- badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności dotyczących oceny jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego;
- prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych. Środki pozyskane z ww. zadań stanowią dochody budżetu państwa.
Zgodnie z art. 93 i art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawą o finansach publicznych, utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogły funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami prawa, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010 roku. Środki pieniężne przekazane na rachunek pomocniczy, mogą być wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 roku. Środki pieniężne nic wykorzystane w tym terminie, państwowe jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu państwa. 
W latach 2011-2012 planuje się utworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej przeznaczonej na ww. wydatki, w wysokości odpowiadającej planowanemu przyrostowi dochodów. Równowartość środków zgłoszonych przez jednostki budżetowe do projektu budżetu państwa na 2011 rok z likwidacji rachunku dochodów własnych, została ujęta w rezerwie celowej budżetu państwa w części - 83, w dziale - 758, rozdz. 75818, póz. 57 - Skutki zmian systemowych wynikających z art 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Z rezerwy tej będą mogły być zwiększane w ciągu roku wydatki jednostek budżetowych na realizację przyjętych zadań, które były finansowane w ramach zlikwidowanego rachunku dochodów własnych.
Ewentualne zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie omawianych zadań, będzie zatem mogło być dokonane po udokumentowaniu uzyskania dochodów związanych z ich wykonaniem i wykazaniu, iż przyznanie dodatkowych środków z rezerwy celowej jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadań.
Minister Zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym podejmuje szereg działań mających na celu ocenę l usprawnienie obecnej sytuacji finansowej stacji sanitarno-epidemiologicznych. Do działań tych należą:            
- monitorowanie sytuacji w zakresie uruchomienia środków z rezerwy celowej przez Ministerstwo Finansów z przeznaczeniem dla stacji sanitarno-epidemiologicznych;
- przeprowadzenie kompleksowej analizy wynagrodzeń pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych w poszczególnych województwach z podziałem na poszczególne grupy;
- współpraca i konsultacje z organizacjami związkowymi, w ramach których udzielane są wyjaśnienia w zakresie uruchomienia środków z rezerwy celowej. Odbywają się również spotkania dotyczące obecnej sytuacji finansowej stacji sanitarno-epidemiologicznych, kwestii awansu pracowników, dodatkowych środków na działalność stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Minister Zdrowia poinformował ponadto, iż wszelkie trafiające do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego wnioski, apele i uwagi przekazywane przez organizacje związkowe i pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych są wnikliwie analizowane, a podnoszone w nich kwestie - brane pod uwagę w ramach prac legislacyjnych i innych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

Z poważaniem,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Tomasz Siemoniak

Sekretarz Stanu

Warszawa,dnia 20 czerwca 2011 roku 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.