SPRAWY BIEŻĄCE
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.                                                                                                                                       Siedlce, dn. 18.05.2010r.
                                                                                                              Pan
                                                                                                              Waldemar Pawlak
                                                                                                              Minister Gospodarki
Szanowny Panie Premierze!
W swojej pracy poselskiej spotykam się z przedsiębiorcami, którzy napotykają na poważne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w Republice Kazachstanu.
            W ostatnim okresie czasu zgłosiła się do mnie Prezes Przedsiębiorstwa Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO sp. z o.o. z prośbą o pomoc w sprawie uzyskaniu niezbędnych danych wynikających z obowiązku sporządzenia sprawozdania IBZ-1 nałożonego przez Narodowy Bank Polski od spółki zarejestrowanej w Republice Kazachstanu pod firmą WARSAN, w której to spółka WARPOL-AGRO posiada 50% udziałów.
             W załączniku przesyłam dokumenty ww. sprawie i zwracam się z prośbą o pomoc w ustaleniu niezbędnych informacji dla zainteresowanej strony, bądź wskazanie instytucji, która może posiadać istotne dane dla spółki WARPOL-AGRO.

Z poważaniem,
 
Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP


Odpowiedź Ministera Gospodarki

Szanowny Panie Pośle,
     W o
dpowiedzi na pismo Pana Posła z dnia 18 maja br. dotyczącego problemów przedsiębiorstwa "Warpol-Agro" Sp. z o.o., jako współudziałowca spółki "Warsan" w Kazachstanie, uprzejmie przedstawiamy następującą informację w przedmiotowej sprawie.
      Z informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kazachstanie wynika, że placówka podległa Ministrowi Gospodarki udziela wsparcia spółce "Warpol-Agr" w rozwiązaniu problemów na rynku kazachstańskim od lipca 2008 roku. Dotyczy to m.in. pomocy w zakresie wycofania udziałów spółki "Warpol-Agro" ze spółki "Warsan" i odzyskania należności za dostawę handlową.
       W związku z niekorzystaniem w 2008 r. przez Panią Annę Warchoł z sugestii rozwiązania wyżej wymienionych problemów w drodze najczęściej stosowanej dla spraw cywilno-prawnych, tzn. poprzez zlecenie sprawy miejscowej renomowanej kancelarii prawnej, Kierownik Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kazachstanie udzielił przedsiębiorstwu "Warpol-Agro" Sp. z o.o. daleko idącej pomocy w odzyskaniu należności od partnea kazachstańskiego, doprowadzjąc do uiszczenia przez niego zaległej płatności za dostawę handlową oraz pierwszej raty płatności za kupno udziałów spółki "Warpol-Agro" w spółce "Warsan". Obecnie  czynione są starania w celu uzyskania drugiej raty płatności za kupno udziałów spółki "Warpol-Agro" w spółce "Warsan". Oprócz pomocy w odzyskaniu należności, placówka zapewniła również obsługę rozmów w tej sprawie na miejscu (m.in. tłumaczenie, udotępnienie pomieszczeń, transport).
        Dodatkowo informujemy, że Pani Anna Warchoł włączona została do składu delegacji polskich przedsiębiorców, którzy w październiku 2009 r. towarzyszyli Wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Gospodarki Panu Waldemarowi Pawlakowi podczas wizyty w Kazachstanie.
         Odnosząc się do kwestii uzyskania dokumentów wymaganych do sporządzenia sprawozdania dla NBP, opierając się na informacji Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kazachstanie, uprzejmie informujemy, że w związku z pisemnym wystąpieniem Pani Anny Warchoł do partnera kazachstańskiego o przekazanie stosownych dokumentów, w dniu 17 maja br. przedstawiciel WPHI przeprowadził rozmowę z partnerem kazachstańskim w tej sprawie, który m.in. poinformował, że obecnie gromadzi dokumenty, o których przysłanie wystąpiła zainteresowana. Kwestia ta jest monitorowana przez placówkę.
       Wydaje się, że przy trybie załatwiania sprawy wybranym przez Panią Annę Warchoł (polubownym, bez angażowania kancelarii prawnej), na obecnym etapie wskazane jest kontynuowanie działań na rzecz uzyskania od partnera kazachstańskiego drugiej raty płatności za kupno udziałów spółki "Warpol-Agro" w spółce "Warsan", i z drugiej strony- dokumentów, o które wystąpiła zaintersowana.
       W przypadku wyczerpania możliwości uzyskania tą drogą wymaganych dokumentów w zadowalającym terminie, można byłoby rozpatrzeć skierowanie oficjalnego wystąpienia w tej sprawie do właściwych organów Republiki Kazachstanu. Należy jednak uwzględnić, że tego rodzaju działanie może spowodować określone trudności z odzyskaniem pozostałej kwoty należności oraz skutkować koniecznością skierowania przez Panią Annę Warchoł sprawy na drogę sądową, która w realiach kazachstańskiego wymiaru sprawiedliwości może okazać się długotrwała i pociąganie za sobą określone koszty.
      Wyrażam jednocześnie opinię, że w celu uregulowania formalności w kraju, związanych ze spółką "Warsan", celowym byłoby rozważenie przez zainteresowaną przekonsultowania sprawy pod względem prawnym.

Z poważaniem,

z up. Ministra

Rafał Baniak

Podsekretarz Stanu

Warszawa, 17 czerwca 2010r.
 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.