SPRAWY BIEŻĄCE
Starostwo Powiatowe w Garwoliniedotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
                                                                                                                                                  Siedlce, dn. 30 czerwiec 2010 r.
                                                                                                                              Pan 
                                                                                                                              Dariusz Piątek
                                                                                                                              Wicewojewoda Mazowiecki

Szanowny Panie Wojewodo!
Zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie pisma wystosowanego przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie z dnia 22.10.2009r. (nr PCPR-8232/150/K-PL/09) złożonego do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego przyznania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie dochodzenia do standardu przez Pogotowie Opiekuńcze w Izdebnie. Jest to placówka typu interwencyjnego, przyjmująca dzieci z całego województwa mazowieckiego, gdzie 1/3 dzieci przebywających w ośrodku pochodzi z powiatu garwolińskiego, pozostałe 2/3 z innych powiatów, także z Warszawy.
            Stan techniczny budynku uznaje się za zły. Między innymi budynek wymaga prac termoizolacyjnych, potrzebna jest wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego (obecnie eternit). Ponadto nie ma kanalizacji, a warunki sanitarno-higieniczne wymagają koniecznej poprawy (2 łazienki na 30 osób).
            Proszę o wsparcie finansowe prac remontowych budynku Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie.

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP


Odpowiedź Wicewojewody Mazowieckiego

Szanowny Panie Pośle,
        Odpowiadając na pismo z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczące dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie dochodzenia do standardu przez Pogotowei Opiekuńcze w Izdebnie uprzejmie informuję.
        Zgodnie z art. 154 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, zostały zobligowane do opracowania programu naprawczego do końca 2007 r. i jego zrealizowania do 31 grudnia 2010r.
        Jak wynika z Programu Naprawczego Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie na lata 2010 - 2013 zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego i złożonego do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 13 maja 2010 r., Pogotowie Opiekuńcze w Izdebnie jest dostosowane do obowiązujących standardów.
         W ustawie budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 102) w rezerwie celowej (cz. 83) poz. 25- Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej ujęte zostały środki finansowe, które przeznaczone były m.in. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
          Zapotrzebowanie finansowe złożone przez powiaty województwa mazowieckiego w 2010 roku wyniosło 7 589 337 zł ( w tym: wydatki bieżące 1 395 250 zł, wydatki inwestycyjne 6 194 087 zł). Zapotrzebowanie dotyczyło 28 całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych, które łącznie dysponują 1 347 miejscami.
          Ponieważ potrzeby zgłoszone przez województwa znacznie przekroczyły środki, jakimi dysponował Minister Pracy i Polityki Społecznej, priorytetem przy przyznawaniu dofinansowań stały się, z uwagi na zbliżający się termin osiągnięcia standardów, działania polegające na ograniczaniu liczby miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
          Województwo na ten cel otrzymało środki finansowe w wysokości 1 339 661 zł (w tym: wydatki bieżące 797 420 zł, inwestycje 542 241 zł). Otrzymane środki stanowiły jedynie 18 % całego zapotrzebowania w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
          Powiat Garwoliński pismem z dnia 5 marca 2010 r. znak PCPR- 8232/45/K-PL/10 zgłosił zapotrzebowanie na środki w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie. Wnioskowana kwota miałaby pokryć wydatki związane z budową wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią sztuczną oraz remont i modernizację budynku głównego.
           W związku z osiągni,ęciem przez placówkę standardu określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455), a przede wszystkim spełnienie warunków o których mowa w §t. 1 ww. rozporządzenia przyznanie dotacji dla Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie w zakresie osiągania standardów było bezzasadne.
           Pomimo pełnego zrozumienia dla przedstawionych potrzeb pragnę poinformować, że środki finansowe z rezerwy celowej na 2010 r. zostały rozdysponowane, a dodatkowe wsparcie finansowe dla Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie jest obecnie niemożliwe. Podczas podziału wzięto pod uwagę potrzeby innych placówek opiekuńcz - wychowawczych, które nie osiągnęły standardu wymaganego przepisami prawa oraz jednoczesne ograniczenie zaplanowanych na 2010 r. środków finansowych na realizację ww. zadania.
           Dodatkowo należy zauważyć, że w 2007 r. Pogotowie Opiekuńcze w Izdebnie otrzymało środki finansowe w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zmywarka do naczyń, szafa chłodnicz, pralnico - wirówka) oraz ogrodzenie. W 2008 r. Powiat Garwoliński wystąpił o dodatkowe środki finansowe na realizację programu naprawczego. Na ten cel przyznano 15 000 zł (remont i wyposażenie łazienek, wymianę okien, utworzenie 3 aneksów kuchennych i pokoju gościnnego wraz z wyposażeniem). W 2009 r. Powiat Garwoliński w nioskował o dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby placówki. W oparciu o stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. (znak: DSR-III-5101-7(2)-AO/09), że środki te muszą być wydatkowane zgodnie z celem rezerwy, tj. na dofinansowanie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, otrzymanej na ten cel dotacji nie można zatem wydatkować na m.in. zakup samochodów. W związku z tym w 2009 r. dotacji nie przekazano.
           21 kwietnia 2010 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie wydał pozytywną opinię pod względem bezpieczeństwa i higieny w zakresie funkcjonalnym z zastrzeżeniem co do stanu technicznego budynku i otoczenia Pogotowia Opiekuńczego. Kontrola sanitarna przeprowadzona dnia 14 kwietnia 2010 r. wykazała nieprawidłowości dotyczące czystości bieżącej, na które wydano doraźne zlecenia usunięcia uchybień do dnia 16 kwietnia 2010 r. Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego pismem z dnia 7 maja 2010 r. poinformował o podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
             Głowne zastrzeżenia dotyczyły m.in. : braku ogrodzenia wokół budynku głównego od strony lasu, skorodowanych oraz wypaczonych przęseł, nierównej nawierzchni drogi pomiędzy budynkiem głównym a placem zabaw oraz zniszczonej stolarki okiennej w 5 pokojach.
             Z posiadanych przez tut. Urząd informacji wynika, że śrdoki finansowe z dotacji celowej budżetu państwa przekazane w latach 2007- 2008 r. powinny zostać wydatkowane zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Natomiast w kwestii dofinansowania działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego podmiotów prowadzących placówkę winien zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
           Jednocześnie uprzejmie informuję, że decyzją Nr 35/2010 r. z dnia 7 czerwca 2010 r. Powiat Garwoliński uzyskał zezwolenie warunkowe na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego, na czas określony do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz wpis ww. placówki do Rejestru placówek opiekuńczo- wychowawczych województwa mazowieckiego pod poz. 196.
           Aktualnie priorytetem jest poprawa sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Większość placówek zintensyfikowała działania, mające na celu osiągnięcie standardu, a znaczna część tych działań nadal wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Pomimo podzielania troski Pana Posła i mając na uwadze szczególną rolę, jaką Pogotowie Opiekuńcze w Izdebnie spełnia w odniesieniu do dzieci i młodzieży pochodzących często z rodzin patologicznych, moralnie zaniedbanych, bardzo ważne jest stworzenie możliwości jej dalszego funkcjonowania, jednak z przykrością informuję, że w chwili obecnej nie ma możliwości przyznania środków finansowych na wsparcie powyższej placówki.

Z poważaniem,

Wicewojewoda Mazowiecki

Dariusz Piątek

Warszawa, 16 lipca 2010 r.
 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.