SPRAWY BIEŻĄCE
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-uSprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
                                                                                                                                                            Siedlce, dn. 14 lipca 2010 r.

                                                                                 Pan                                                              /                 Pan
                                                                                 Stanisław Murawski                           /                   Henryk Smolarz
                                                                                 Kierownik Placówki                        /                      Prezes KRUS
                                                                                 Terenowej KRUS w Siedlcach

Szanowny Panie, / Szanowny Prezesie,
              Zwracam się z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku Jana Goździa  z dnia 17.06.2009r. o umorzenie nadpłaty świadczenia za okres od 01.11.2007 do 31.01.2009 (znak sprawy: GI-273807/10). Wysokość kwoty zadłużenia tytułem ww. nadpłaty na dzień 11.05.2010r. wynosiła 6843,19 zł.
            Umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rentowych motywowane jest możliwościami płatniczymi wnioskodawcy oraz nieświadomością działania niezgodnie z przepisami. Podjęcie pracy i jednoczesne pobieranie świadczeń rentowych było wynikiem uzyskania błędnych informacji (potwierdzających możliwość podjęcia pracy podczas pobierania renty) od pracownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Siedlcach, a nie świadomym łamaniem przepisów. Trudna sytuacja materialna oraz przewlekła choroba i związane z nią wydatki na leczenie uniemożliwiają spłacenie należności tytułem nadpłaty świadczenia (również w formie ratalnej).

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP


Odpowiedź Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach

Szanowny Panie Pośle,
     W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca 2010 r. dotyczące rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty nienależnie pobranego świadczenia przez P. Jana Goździa zam. Czyszówek 23, 08-400 Garwolin, Placówka Terenowa Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Siedlcach informuje, że pismem z dnia 21.07.2010 r. P. Jan Góźdź został poinformowany o możliwości ubiegania się ponownie o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy oraz do złożenia wniosku o umotrzenie nienależnie pobranego świadczenia.
Decyzja o umożeniu należności w całości lub w części może być podjęta wyłącznie na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
Z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy GI 273807/10 bezspornie wynika, że P. Janowi Góźdź znane były zasady pobierania okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.
Decyzjami z dnia 30.07.2007 r., 29.10.2007 r., 15.11.2007 r. i 26.11.2007 r. świadczeniobiorca był pouczony o uprawnieniach do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy oraz o utracie prawa do tego świadczenia z chwilą objęcia jego innym ubezpieczeniem społecznym. Świadczeniobiorca był również zobowiązany do informowania organu rentowego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wysokość i prawo do pobierania świadczeń. Zarzuty podnoszone przez P. J. Gożdzia o tym, że źle został poinformowany wydają się chybione. Po otrzymaniu stosownych wniosków od zainteresowanego, Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach wyda stosowne decyzje i powiadomi P. Posła o sposobie załatwienia sprawy.

Z poważaniem,

Stanisław Murawski

Kierownik Placówki Terenowej

Siedlce, dn. 21 lipca 2010 r.


Odpowiedź Prezesa KRUS-u
 
           Odpowiadając na wystąpienie Pana Posła z dnia 14 lipca 2010 r., dotyczące Pana Jana Góździa (zam. Czyszkówek 23, 08-400 Garwolin) uprzejmię informuję, że rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe są przyznawane i wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.)
            W myśl art. 22 ust.1 powołanej ustawy: rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę stałą, jeżeli całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w gospodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono celowości przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem społecznym.
            Z informacji uzyskanych z Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach wynika, że Pan Jan Góźdź decyzją z dnia 30 lipca 2007 r. uzyskał prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy od 1 czerwca 2007 r. do 31 lipca 2009 r. i stosownie do obowiązującego art. 28 ust. 6 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników podjęto wypłatę tego świadczenia w części składowej plus 50% części uzupełniającej, ponieważ Pan Góźdź prowadził działalność rolniczą z małżonką, która podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników i nie miała ustalonego prawa do świadczeń emerytalno – rentowych.
            W dniu 19 stycznia 2009 r. Pan Jan Góźdź złożył do organu rentowego zaświadczenie o zatrudnieniu, z którego wynikało, że w okresie od 9 października 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. był zatrudniony w firmie OPTIMUM INWEST II Sp. z o.o. w Warszawie na podstawie umowy o pracę na stanowisku dozorcy, a w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 stycznia 2009 r. pracował na umowę zlecenie.
Przez cały okres zatrudnienia odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS.
W związku z powyższym na mocy powołanego wyżej art. 22 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników organ rentowy ustalił nadpłatę z tytułu nienależnie pobranej okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i decyzją z dnia 17 lutego 2009 r. zobowiązał Pana Jana Góździa do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 8 395,15 zł za okres od 1 listopada 2007 r. do 1 stycznia 2009 r. oraz ustalił potrącenia z wypłacanej renty rolniczej.
Od ww. decyzji Pan Jan Góźdź złożył odwołanie do Sądu Okręgowego- Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach, które wyrokiem z 12 maja 2009 r. oddalił odwołanie i tym samym potwierdził, że postępowanie organu rentowego było zgodne z obowiązującymi przepisami.
Decyzja przyznająca Panu Janowi Góżdź prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z dnia 30 lipca 2007 r., jak i kolejne decyzje wydawane przez organ rentowy: z dnia 29 października 2007 r., 15 listopada 2007 r. i 26 listopada 2007 r. zawierały stosowne pouczenie dotyczące zasad przyznawania i wypłaty rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, w tym informacje o utracie prawa do wypłaty okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z chwilą objęcia innym ubezpieczeniem społecznym.
Pan Jan Góżdź był również zobowiązany do informowania na bieżąco organu rentowego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wysokość wypłacanego mu świadczenia. Mimo to nie poinformował organu rentowego, że był zatrudniony w firmie OPTIMUM INWEST II Sp. z o.o. i podlegał innemu ubezpieczeniu społecznemu.
Pismem z dnia 21 kwietnia 2009 r. Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach poinformowała Pana Jana Góździa o ustaniu prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z dniem 31 lipca 2009 r. i o możliwości ponownego wystąpienia z wnioskiem o ustaleniu prawa do tego świadczenia na kolejny okres.
Pan Jan Góźdź nie złożył takiego wniosku i organ rentowy decyzją z dnia 9 września 2009 r. zwrócił się o zwrot kwoty nienależnie pobranego świadczenia.
Saldo nadpłaty wynosiło wówczas 7 143,19 zł i zostało rozłożone na 48 rat miesięcznych tj. 1 x 93,19 i 47 x 150 zł.
Na dzień 29 lipca 2010 r. Pan Jan Góźdź spłacił zadłużenie w kwocie 780zł.
            Zgodnie z art. 41 a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego, może umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części.
W przypadku, gdy kwota należności Kasy nie przekroczy kwoty równej dwudziestokrotności najniższej emerytury (tj. aktualnie 14 125,80 zł) do podejmowania decyzji o umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń upoważniony jest Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUSU lub jego Zastępca.
Pan Jan Góźdź został poinformowany o możliwości umorzenia nienależnie pobranego świadczenia w całości lub w części na mocy powołanego wyżej artykułu pismem z dnia 21 lipca 2010 r.

Z poważaniem,

zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bogusław Ulijasz

Warszawa,2010.08.05
 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.