SPRAWY BIEŻĄCE
Delegatura NIK Warszawadotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Siedlce, dn. 27 sierpnia 2010r.
                                                                                                            Pan 
                                                                                                            Arkadiusz Czartoryski 
                                                                                                            Przewodniczący Sejmowej Komisji
                                                                                                            do Spraw Kontroli Państwowej

Szanowny Panie Przewodniczący,

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie do prac Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawy dotyczącej wyjaśnienia zarzutów stawianych przez Panią Zofię Wietrzycką-Saddig dot. pracy delegatury NIK w Warszawie.
 
W załączeniu przesyłam pismo Pani Zofii Wietrzyckiej-Saddig.

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP
 
 
Siedlce, dn. 27 sierpnia 2010 r.
                                                                                                               Pan
                                                                                                               Jacek Jezierski
                                                                                                               Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,
W związku z wystosowanym przez Panią Zofię Wietrzycką-Saddig pismem dotyczącym naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych proszę o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.
 
W załączeniu przesyłam pismo Pani Zofii Wietrzyckiej-Saddig.

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Pismo Wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie p. Zofii Wietrzyckiej- Saddig

       Zwracam się do Pana Posła z uprzejmą prośbą o zajęcie się sprawami rażącego naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
        Obydwie te ustawy nakładają na Izbę obowiązek składania zawiadomień do właściwych rzeczników dyscypliny w każdym przypadku, ujawnienia w trakcie kontroli czynu wskazującego na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przepisy te mają charakter obligatoryjny i w żadnym przypadku ustawodawca nie dopuszcza możliwości traktowania tych przepisów jako fakultatywnych.
        Z uwagi na powyższe wydaje się konieczne podjęcie działań ze strony Sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej mających na celu wyjaśnienie następujących przypadków łamania przepisów w trakcie działalności NIK, aby nie spotkać się z zarzutem o nie dołożeniu ze strony Komisji należytej staranności w trakcie prac nad przygotowaniem wydania opinni dot. działalności NIK, w której Komisja autorytatywnie stwierdza zgodność działania NIK z planem kontroli oraz ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli.
        Zaistniałe przypadki nielegalnego działania NIK dotyczą następujących faktów:
1. Nie dopełnienia przez NIK obowiązku ustawowego wynikającego z art. 63 ust. 3 ustawy o Najwyższej Izby Kontroli przez fakt nie wysłania przez Dyrektora Delegatura NIK w Warszawie ok. 30 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych dotyczących m.in. stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie kontroli wykonania budżetu pństwa.
     Na obecnym etapie Komisja ds. Kontroli Państwowej jest władna stwierdzić w jakim stopniu te ww. fakty rzutowały na jakość i rzetelność zawartych zapisów w przedmiotowym sprawozdaniu z działalności NIK i czy nie nastąpiło potwierdzenie nieprawdy co do uzyskanych przez NIK efektów finansowych kontroli.
 2. Dyrektor Delegatury NIK w Warszawie rażąco przekraczając swoje kompetencje powołał nielegalne Komisje (Zarządzenie nr 1 i 2 ze stycznia 2010 r.) w celu uniknięcia odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków ustawowych polegających na nie zawiadomieniu odpowiednich organów o stwierdzonych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych w trakcie kontroli m.in. z wykonania budżetu państwa.
        W świetle niepodważalnych faktów i dowodów z niewiadomych mi powodów Prezes NIK nie podjął działań zgodnych z ustawą o NIK w celu wdrożenia legalnej procwdury i zastosowania przepisów ustawy oNIK (art. 89 pkt.1 ), które jednoznacznie stanowią,  że pracownik mianowany ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie obowiązków służbowych lub uchybienia godności stanowiska. W przedmiotowej sprawie ewidentnie wystąpiły przesłanki określone w dyspozycji ww. artykułu ustawy o NIK, a mimo to Prezes NIK nie podjął do chwili obecnej działań w tym zakresie.
          Z uwagi na powyższe, jak również ciężar gatunkowy problemu oraz dokumentów takich jak: informacja z wykonania budżetu państwa, jak i sprawozdanie z działalności NIK, w trosce o to aby opinia Komisji była rzetelna bardzo proszę Pana Posła o wezwanie przed wydaniem opinii przez Komisję ds. Kontroli Państwowej niżej wymienionych pracowników Delegatury NIK w Warszawie:
a. Mirosław Hamera- wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie,
b. Mirosław Nowakowski- doradca w Delegaturze NIK w Warszawie,
c.Zofia Wietrzycka-Saddig- Wicedyrektor  Delegatury NIK w Warszawie,
d. Mirosław Świerydziukowski- doradca prawny w Delegaturze NIK w Warszawie,
e. Maria Kosior- doradca ekonomiczny w Delegaturze NIK w Warszawie,
f. Grzelak- doradca w Delegaturze NIK w Warszawie.

Z poważaniem

Zofia Wietrzycka-Saddig

Wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie

Warszawa, dn. 05 lipca 2010 r.
 

Odpowiedź Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

 Szanowny Panie Pośle,
           W związku z pismem Pana Posła z dnia 27 sierpnia 2010 r., do którego dołączono kopię pisma Pani Zofii Wietrzyckiej-Saddig – Wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie z dnia 5 lipca 2010 r. zawierającej m.in. zarzuty wobec Dyrektora Delegatury NIK w Warszawie dot. „rażącego naruszenia przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, uprzejmię informuję, iż pismo Pani Zofii Wietrzyckiej- Saddig zostało przesłane na moje ręce wraz z pismem Pana Arkadiusza Czartoryskiego- Przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej z dnia 21 lipca 2010 r. (KOP-142-16/10(2)).
            Mając na uwadze zarzuty podniesione przez Panią Zofię Wietrzycką- Saddig poleciłem przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w zakresie ustalenia Ew. zasadności sformułowanych w piśmie zarzutów. Po zakończeniu postępowania sprawdzającego – które nie potwierdziło prawdziwości zarzutów zawartych w piśmie z dnia 5 lipca 2010 r. – poinformowałem Pana Przewodniczącego Arkadiusza Czartoryskiego o wynikach postępowania pismem z dnia 7 września 2010 r. (OSO/OSW/0510/18/2010).
            W załączeniu uprzejmie przesyłam Panu Posłowi kopię udzielonej odpowiedzi.
 
Z poważaniem,
 
Jacek Jezierski
 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
 
Warszawa, dnia 16 września 2010 r.
 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.