SPRAWY BIEŻĄCE
POLSKA ENERGIA WIATROWAdotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
Siedlce, dn. 27 sierpnia 2010 r.
                                                                    Pan                                                 /              Pan
                                                                    Waldemar Pawlak                  /                dr Mariusz Maciej Swora
                                                                    Wicepremier                            /                 Prezes
                                                                    Minister Gospodarki            /                 Urzędu Regulacji Energetyki          

Podczas sprawowania mandatu Posła na Sejm RP spotkałem się z inwestorami realizującymi projekty inwestycyjne w energetykę wiatrową, którzy przedstawili mi problemy, jakie napotykają w związku ze zmianą ustawy Prawo energetyczne z dniem 11.03.2010 r.
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dniem 11.03.2010r. zmieniły się regulacje trybu postępowania i załatwiania wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych dla inwestycji w energetykę wiatrową. Zgodnie z zapisami art. 7. ust. 2 znowelizowanej ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 08.01.2010r. (Dz. U. Nr 21 poz. 104) podmiot, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył wniosek o określenie warunków przyłączenia i nie zostały mu wydane warunki przyłączenia do sieci, wnosi Zaliczkę oraz dostarcza w terminie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 7 września 2010r. właściwemu przedsiębiorstwu energetycznemu Dokument (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.) W przypadku nie wniesienia Zaliczki lub nie dostarczenia Dokumentu do dnia 7 września 2010r. spowoduje, że złożone wnioski pozostawione będą bez rozpatrzenia.

W powyższej sytuacji wymóg dostarczenia "Dokumentu" wydłuża proces inwestycji o co najmniej 1,5 roku w związku z tworzeniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, eliminuje możliwość pozyskania środków unijnych na realizację inwestycji ze względu na dobiegający koniec programów unijnych 2007-2013 co budzi duże wątpliwości co do kontynuacji rozpoczętych już inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej.
Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne ma również negatywny wpływ na Krajowy plan działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE do 2020 roku.

W załączeniu przesyłam dokumenty przedstawiające szczegółowo problem i zwracam się z prośbą o wnikliwą analizę oraz podjęcie działań zmierzających do zlikwidowania zaistniałych problemów przedsiębiorców.

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Odpowiedź Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Szanowny Panie Pośle,

       W odpowiedzi na pismo Pana Posła z dnia 27 sierpnia 2010 roku, uprzejmie dziękuję za zainteresowanie obszarem działań regulatora związanym z trybem postępowania i procedowaniem w sprawie wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych dla inwestycji z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii, w tym tzw. farm wiatrowych.
         Opisywana przez Pana Posła sytuacja wynikająca z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne jest znana regulatorowi i przynajmniej od kwietnia 2010 roku jest przedmiotem prac Departamentu Przedsiębiorst Energetycznych i Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki. Z mojej inicjatywy prowadzono korespondencję z przedsiębiorstwami energetycznymi dotyczącą m.in. problemów związanych z realizacją przyłączeń do sieci planowanych inwestycji z obszaru energetyki odnawialnej.
           Pragnę jednak zwrócić uwagę Pana Posła na brak możliwości zasugerowanych przez Pana Posła działań w ramach kompetencji przyznanych Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Rozpatrywanie wniosków o przyłączenie złożonych przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne wynika bowiem bezpośrednio z treści art. 7 i art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104). Regulator działa w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ustawą Prawo Energetyczne oraz realizuje Politykę energetyczną Polski do 2030 r. przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r., a przygotowaną przez Ministra właściwego ds. gospodarki. Prezes Urzędu nie posiada natomiast inicjatywy legislacyjnej, nie może zatem być adresatem spraw, których rozwiązanie wymaga zmiany obowiązującego prawa. Ewentualna zmiana obowiązujących przepisów leży wyłącznie w gestii właściwego Ministra- jako inicjatora - i Parlamentu.
           W związku z powyższym pozwalam sobie zaproponować zaadresowanie stosownych pytań, związanych z opisywaną przez Pana Posła sytuacją, bezpośrednio do Ministra Gospodarki.

Z poważaniem,

dr Mariusz Swora

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Warszawa, 17 września 2010 r.

Odpowiedź Ministra Gospodarki

Szanowny Panie Pośle,
       
            W odpowiedzi na pismo Pana Posła Krzysztofa Borkowskiego  z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie prośby o „wnikliwą analizę oraz podjęcie działań zmierzających do zlikwidowania zaistniałych problemów przedsiębiorców” związanych z wprowadzonym w ustawie z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązkiem dostarczenia w terminie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy dokumentacji potwierdzającej dopuszczalność lokalizacji źródła energii na danym terenie, uprzejmie informuję co następuje.
            W związku z obserwowanym ostatnio dynamicznym rozwojem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w dniu 8 stycznia 2010 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewidująca szereg rozwiązań mających usprawnić proces przyłączania nowych inwestycji OZE do sieci. Jednym z takich rozwiązań jest oprócz obowiązku wniesienia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci obowiązek dołączenia wypisu i wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo w przypadku braku takiego planu, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
            Konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania wynika głównie z faktu „rezerwowania miejsc i mocy przyłączeniowych w systemie elektroenergetycznym” przez podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, głównie nowych farm wiatrowych. W stanie prawnym sprzed nowelizacji operatorzy systemu elektroenergetycznego nie mieli podstawy do odmowy wydania warunków przyłączenia jeżeli istniały techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i odbioru, w przypadku spełnienia przez wnioskodawcę wymogów formalnych (niezbędnych do wszczęcia procedury określania warunków przyłączenia), wśród których nie przewidziano obowiązku dołączenia dokumentów potwierdzających możliwość posadowienia źródła energii na danym terenie.
            Ponieważ operatorzy systemów elektroenergetycznych nie mogli przy wydawaniu warunków przyłączenia zakładać braku realizacji zamierzonej inwestycji, a warunki przyłączenia są ważne dwa lata od daty ich określenia, w powyższym okresie, operatorzy systemu elektroenergetycznego w każdych, kolejnych wydawanych warunkach przyłączenia musieli uwzględniać założenia wynikające z wcześniej określonych warunków. Skutkiem powyższego było z jednej strony ponoszenie przez każdego następnego wnioskodawcę dodatkowych kosztów, wynikających z wcześniej wydanych warunków przyłączenia np. konieczność uwzględniania infrastruktury technicznej przystosowanej do wyższych mocy zwarciowych, z drugiej zaś posiadanie przewymiarowej infrastruktury sieciowej w przypadku, gdy na danym obszarze zostałaby zrealizowana np. część planowanych przyłączy.
             Powodowało to ograniczenia w rozwoju i przyłączaniu nowych podmiotów (zwłaszcza odnawialnych źródeł energii, jednostek kogeneracji i innych mniejszych odbiorców) w sytuacji braku zdolności dystrybucyjnych i przesyłowych w sieci elektroenergetycznej. Dlatego niezbędne było wprowadzenie mechanizmów prawnych eliminujących wyżej opisane negatywne zjawiska. Mechanizmami tymi są pobieranie zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci oraz dołączenie do wniosku o przyłączenie wypisu i wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) w przypadku podmiotów ubiegających się o przyłączenie wypisu i wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) w przypadku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.
             Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. W związku z powyższym zrealizowanie inwestycji na danym terenie jest możliwe tylko wtedy, gdy przewiduje to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
           Wprowadzony w ustawie z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw zapis, zgodnie z którym do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej dołącza w szczególności wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 7 ust.8d ustawy z dnia 140 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne po ww. nowelizacji) nie nakłada w tym zakresie żadnego nowego obowiązku. Taki plan lub decyzja muszą przewidywać możliwość zrealizowania inwestycji w postaci posadowienia źródła energii. Jeżeli tego nie czynią wówczas inwestycja z powodów formalnych nie będzie mogła dojść do skutku.        
            Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie – Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw wprowadzająca niniejszy obowiązek, została ogłoszona w dniu 8 lutego 2010 r., weszła zaś w życie w dniu 11 marca 2010 r. Dzięki wprowadzonemu 30 dniowemu vacatio legis inwestorzy już dwa miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy znali ostateczne rozwiązania w tym zakresie i mogli ubiegać się odpowiednio wcześniej o ww. dokumenty.
            Warto podkreślić, że zsumowanie terminów przewidzianych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwala przyjąć, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinno nastąpić w ciągu ok. pół roku.
            Ponadto, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przy łącznym spełnianiu przesłanek, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć zamiast tego planu decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla nieruchomości określonej w tym wniosku. Procedura wydania takiej decyzji jest znacznie krótsza od procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
            Mam nadzieję, że przytoczone powyżej wyjaśnienia będą dla Pana Posła wyczerpujące.
 
Z poważaniem,
 
Z up. Minister
 
Joanna Strzelec- Łobodzińska
 
Podsekretarz Stanu
 
Warszawa, dnia 29 września 2010 r.
 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.