SPRAWY BIEŻĄCE
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, HelenówDotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.                                                                                                                                       Siedlce, dn.09.03.2010r.

                                               Pan                                                  /        Pan
                                               Cezary Grabarczyk                 /         Lech Witecki
                                               Minister Infrastruktury      /          p.o. Generalnego Dyrektora
                                                                                                    /            Dróg Krajowych i Autostrad

Szanowny Panie Ministrze, / Szanowny Panie Dyrektorze,

            W imieniu mieszkańców wsi Zachojniak, Mościbrody i Helenowa zwracam się z prośbą o rozpatrzenie wniosku mieszkańców i przeanalizowanie wariantów przebiegu autostrady A2 na odcinku 560 – 568 km.
            Popierany przez mieszkańców wsi wariant 4b jest w chwili obecnej najbardziej optymalnym rozwiązaniem pod względem społecznym, gospodarczym, ekonomicznym a także ekologicznym.         
            W celu szczegółowego przedyskutowania wariantów przebiegu autostrady A2 na odcinku 560-568 km sugeruję przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami wyżej wymienionych wsi.

Z poważaniem,

Poseł na Sejm RP

Krzysztof Borkowski

Załączniki:
  1. Pismo mieszkańców
  2. Mapa
  3. Podpisy mieszkańców

Odpowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Szanowny Panie Pośle,
        W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2010 r., dotyczące wariantu autostrady A2 w okolicy m. Zachojniak, Mościbrody i Helenów, uprzejmie przedstawiamy swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.
        W dniu 21 grudnia 2009 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdził protokół nr 46/2009 z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), rozpatrującej Studium- Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe budowy autostrady A2 na odcinku Warszawa- Kukuryki.
        W ustaleniach KOPI przyjęto przebieg autostrady A2 na przedmiotowym odcinku według wariantu 4a na odcinku pomiędzy węzłem "Gręzów" a miejscowością Choja jako wariant preferowany. W rejonie obszru NATURA 2000 Gołobórz dodatkowo analizowana jest korekta przyjętego przebiegu autostrady A2 na wysokości miejscowości Białki ze względu na konieczność całkowitego ominięcia w/w obszaru. Powstanie zatem dodatkowy wariant przebiegu, prawdopodobnie korzystniejszy dla mieszkańców wsi Mościbrody, Zachojniak i Helenów. Uprzejmie informuję, że wniosek złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) będzie zawierać wszystkie warianty. Decyzję o wyborze wariantu podejmie RDOŚ po analizie wszystkich wariantów przebiegu autostrady A2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przeprowadzi w przedmiotowej sprawie postępowanie z udziałem społeczeństwa. W ramach tego postępowania przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, w trakcie których wszystkie zainteresowane strony będą mogły zgłaszać wnioski dotyczące przebiegu przedmiotowej trasy.

Z poważaniem,

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z up.

Andrzej Maciejewski

Dyrektor Biura Generalnego

Warszawa, dnia 30.03.2010r.


Odpowiedź Ministra Infrastruktury

Szanowny Panie Pośle,
      Odpowiadając na Pana pismo z dnia 9 marca 2010 r., dotyczące wariantów przebiegu projektowanej autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568 km, przedstawiam następujące wyjaśnienia.
       Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przygotowuje inwestycję "Budowa autostrady A-2 na odcinku Warszawa-Kukuryki od 489+400 do km 635+055", zgodnie z przebiegiem opisanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych z późn. zm. (Dz. U. Nr 128, poz. 1334)
       Aktualnie realizowane są prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych. Ich realizacja jest zgodna z przepisami prawa tj. ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116), rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz 735).
        Ponadto informuję, iż resort infrastruktury dokłada wszelkich starań, aby procesy inwestycyjne umożliwiające budowę dróg krajowych i autostrad, przebiegały jak najsprawniej. Prowadzone są aktywne działania mające na celu rozwiązanie powstałych problemów wokół budowy autostrady A-2 na odcinku Warszawa-Kukuryki. Intencją resortu jest zaprojektowanie takiego przebiegu autostrady, który zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczy negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Proces odbywa się przy czynnym udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w wyborze najkorzystniejszego wariantu jej przebiegu. Należy jednak zaznaczyć, iż realizacja inwestycji drogowej jest przedsięwzięciem skomplikowanym i zdeterminowanym przez wiele czynników. Ich uwzględnienie jest warunkiem koniecznym w planowaniu, projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych z zakresu budownictwa drogowego i mostowego.
         W odniesieniu do składanych zażaleń dotyczących wyboru wariantu przebiegu autostrady A-2 na odcinku Warszawa- Kukuryki, informuję, iż dla wszystkich proponowanych rozwiązań przeprowadzana jest analiza ekonomiczna, której celem na tym etapie jest zbadania efektywności analizowanych wariantów inwestycyjnych, ich porównanie oraz uszeregowanie pod względem ekonomicznym wszystkich rozwiązań możliwych do realizacji w danym okresie.
Zgodnie z protokołem nr 46/2009 z posiedzenia KOPI z dnia 21 grudnia 2009 r., przyjęto "Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe budowy autostrady A-2 na odcinku Warszawa- Kukuryki od km 489+400 do km 635+055". Zgodnie z ustaleniem KOPI postanowiono przyjąć przebieg autostrady A-2 według wariantu 4, z korektą według 4a na odcinku pomiędzy węzłem "Gręzów" a miejscowością Choja. Wariant ten będzie rekomendowany we wnioskuo wydanie decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach.
          Odnośnie konsultacji społecznych, pragnę poinformować, iż na przełomie października  i listopada 2008 r., w siedzibach urzędów miast/ gmin, przez których teren przebiegają planowane warianty A-2, została wyłożona do wglądu synteza z dokumentacji inwestorskiej (załączniki tekstowe i rysunkowe). Dokumentacja ta została też udostępniona na stronie internetowej GDDKiA O/Warszawa. Ponadto na przełomie października i listopada 2008 r. odbyło się 27 spotkań z mieszkańcami miast i gmin, na terench których przewiduje się lokalizację co najmniej jednego z wariantów przebiegu autostrady. Uruchomiony był również serwis interaktywnych konsultacji społecznych www.ikonsultacje-a2.pl, poświęcony wyłącznie działaniom informacyjno - konsultacyjnym dotyczącym projektu autostrady A-2 Warszawa- Kukuryki.
          Ostateczne ustalenie przebiegu autostrady A-2 na odcinku Warszawa - Kukuryki, nastąpi w drodze następująch decyzji administracyjnych:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, ustalającej szczegółową lokalizację drogi i zatweirdzającej granice inwestycji
          Od powyższych decyzji stronie będzie służyło odwołanie do organu, o którym mowa w art. 127 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administarcyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.).
            Resumując należy podkreślić, iż resort infrastruktury realizuje inwestycje drogowe w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z zachowaniem wszelkich procedur (w tym konsultacji społecznych). 

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Radosław Stępień

Podsekretarz Stanu

Warszawa, dnia 01 kwietnia 2010r.
 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.