INTERPELACJE
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnieńdo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień


Szanowny Panie Ministrze! W związku z otrzymaną odpowiedzią na postawioną interpelację nr 15534 żądam dodatkowych wyjaśnień.
       Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ustalaniu alokacji na Środek 2.2 Działania wodno-środowiskowe w ramach osi priorytetowej 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury zawartych w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” opierało się na niekompletnych danych dotyczących powierzchni stawów składanych na formularzach statystycznych RRW-22. Inne źródła informacji określające faktyczną powierzchnię stawów zostały całkowicie zignorowane (wykaz Urzędu Geodezji i Kartografii, Raport Końcowy dla Strategii Rozwoju Rybactwa Śródlądowego w Polsce) przy ustalaniu alokacji środków na tak ważny cel jakim są działania wodno-środowiskowe.
 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
Jakie jest ustosunkowanie Ministra do ww. sprawy?


Z poważaniem,

Krzysztof W. Borkowski

Poseł na Sejm RP

Siedlce, 21.05.2010 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z upoważnienia Ministra- na interpelację nr 15534- żądanie dodatkowych wyjaśnień

Szanowny Kolego Pośle,
    Na podstawie art. 193 Regulaminu Sejmu przedkładam Marszałkowi odpowiedź na żądanie dodatkowych wyjaśnień dotyczące alokacji środków finansowych na Środek 2.2 Działania wodno- środowiskowe zgłoszone przez Pana Posła Krzysztofa Borkowskiego, otrzymane w piśmie z dnia 8 czerwca 2010 r., znak SPS-023-15534p/10.
    Odnosząc się do poruszanej kwestii zignorowania przez MRiRW dodatkowych źródeł zawierających informacje dotyczące powierzchni stawów w Polsce podczas ustalania alokacji na Środek 2.2, uprzejmie informuję.
     Raport końcowy do Strategii Rozwoju Rybactwa Śródlądowego w Polsce przygotowany dla Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przy współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego, o którym Pan wspomina w swoim piśmie, jest opracowaniem z 1993 r., tzn. że zawiera charakterystykę stanu rybactwa śródlądowego sprzed 17 lat. Mając powyższe na uwadze, na dzień opracowywania założeń do Środka 2.2 wspomniany Raport nie stanowił wiarygodnego źródła informacji w oparciu, o które MRiRW mogło dokonać alokacji na Środek 2.2 Działania wodno- środowiskowe.
     Nleży 7 z całą stanowczością podkreślić, iż MRiRW dokonując alokacji na Środek 2.2, oparło się na wiarygodnych i jedynych dostępnych wówczas danych, dotyczących powierzchni gruntów pod stawami, na których prowadzony jest chów i hodowla ryb tj. tymi, którymi dysponował Instytut Rybactwa Śródlądowego (IRŚ)- jednostka naukowo- badawcza MRiRW.
     Określenie jaki procent ogólnej powierzchni stawów stanowią stawy eksploatowane w zakresie działalności polegającej na chowie i hodowli ryb, IRŚ oszacował w oparciu o  złożone formularze sprawozdawcze RRW- 22, których obowiązek składania wynika wprost z przepisów prawa.
      W myśl art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.- zwanej dalej ustawą), "Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania:
 1) temat i organ prowadzący badanie,
2) rodzaj badania,
3) zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz źródła zbieranych danych statystycznych,
4) podmioty gospodarki narodowej i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zobowiązane do udzielenia informacji i przekazywania danych statystycznych lub uczestniczące w badaniu na zasadzie dobrowolności,
5) formy, częstotliwość, terminy i miejsce przekazywania danych statystycznych,
6) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępniania,
7) koszty i sposób finansowania.
     Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521) w zakresie gospodarki rybnej prowadzącym badania jest minister właściwy do spraw rybołówstwa. W świetle ww. rozporządzenia, zakres podmiotowy i przedmiotowy badania obejmuje m.in:
* liczbę podmiotów prowadzących działalność w zakresie chowu, hodowli, lub połowu ryb,
* powierzchnię ewidencyjną  i powierzchnię użytkową stawów rybnych,
* powierzchnię śródlądowych wód powierzchniowych wykorzystywanych do połowu ryb,
* chów i hodowlę ryb- ilość ryb pochodzących z chowu lub hodowli w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb
*połowy ryb w śródlądowych wodach powierzchniowych- wielkość odłowów w wodach obwodów rybackich,
*zarybianie śródlądowych wód powierzchniowych.
   Zgodnie z ww. Załącznikiem podmiotami zobligowanymi do przekazania powyższych danych statystycznych są zarządy powiatów oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy : 01.1- uprawy rolne, ogrodnictwo włączając warzywnictwo, 01.2- chów i hodowla zwierząt, 01.3-  uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) oraz sekcji B, tj. rybołówstwo, włączając działalność usługową, chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (dział 05, klasy 05.01 i 05.02). Formą przekaznia danych jest formularz RRW- 22, czyli zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu i hodowli. Terminem końcowym wykonania obowiązku za rok 2008 był 15 marca 2009 r., a miejscem przekazywania danych był Instytut Rybactwa Śródlądowego.   
     Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż dokonanie alokacji na Środek 2.2 Działania wodno- środowiskowe w zakresie osi priorytetowej 2 Akwakultura, rybołówstwo, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, mogło być dokonane jedynie w oparciu o dane zgromadzone przez IRŚ w oparciu o złożone formularze statystyczne RRW- 22. Tak jak zostało to wskazane w piśmie Departamentu Rybołówstwa MRiRW z dnia 30 kwietnia 2010 r. (znak: RYBps- EG-521-10/10), do 15 marca 2009 r. przedmiotowe formularze złożyło jedynie 185 podmiotów. Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 2 do dnia 15 marca 2010 r. obowiązek taki wypełniło już 897 podmiotów. Brak dopełnienia powyższych obowiązków przez osoby zajmujące się chowem i hodowlą ryb, a więc potencjalnych wnioskodawców w ramach przedmiotowego Środka sprawił, iż precyzyjne określenie liczby potencjalnych beneficjentów tego Środka oraz faktycznej powierzchni stawów w Polsce, na których prowadzony jest chów i hodowla ryb okazało się niemożliwe. Nie można zatem mówić o niedochowaniu przez MRiRW należytej staranności podczas ustalania alokacji na potrzeby Środka 2.2 Działania wodno - środowiskowe, ale o niedopełnieniu obowiązku statystycznego przez zobowiązane do tego podmioty chowu i hodowlą ryb, a tym samym liczbę potencjalnych beneficjentów Środka 2.2.

Z poważaniem,

W/z Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tadeusz Nalewajk

Podsekretarz Stanu

Warszawa, 1 lipiec 2010r.

 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.