INTERPELACJE
Interpelacja nr 21098w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
Podzielam Pańską opinię dotyczącą znaczenia przedsiębiorczości jako głównego czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. Zgadzam się również z tym, że działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw przyczyniają się do podnoszenia konkurencyjności gospodarki, rozumianej jako długookresowa zdolność do sprostania konkurencji zewnętrznej (na rynku krajowym, unijnym i krajów trzecich). Natomiast niezrozumiałe jest dla mnie wykluczanie krajowych przedsiębiorstw zatrudniających 250 osób i więcej ze wsparcia oferowanego dla MŚP. W dużej mierze do dużych przedsiębiorstw zaliczane są przedsiębiorstwa, które spełniają jedynie kryterium zatrudnienia 250 osób i więcej przy jednoczesnym rocznym obrocie nie przekraczającym 50 milionów euro oraz całkowitym bilansie roczny nie przekraczającym 43 milionów euro. Duże przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązującej definicji są częstokroć pozostawione same sobie, a to głównie one partycypują w polskim eksporcie towarów i usług. Pozostawienie obecnej definicji MŚP nie sprzyja modernizacji dużych przedsiębiorstw w których pracochłonność jest na wysokim poziomie.
W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:
- Czy istnieje możliwość rozszerzenia definicji MŚP w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej tak aby obejmowała większość przedsiębiorstw?
- Czy istnieje możliwość zmiany źródła definicji MŚP do których odwołują się rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki na ustawę o swobodzie działalności gospodarczej?


Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Siedlce, dn. 24 luty 2011r.

Odpowiedź  Ministerstwa Gospodarstwa- na interpelację nr 21098


Odpowiadając na interpelację nr SPS-023-21098/11 pana Krzysztofa Borkowskiego, posła na Sejm RP, w sprawie wsparcia oferowanego dla MSP, przedstawiam stanowisko Ministra Gospodarki w przedmiotowej sprawie.
Definicja MSP weszła w życie 1 stycznia 2005 r., na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004) i ma zastosowanie do wszystkich polityk, programów i działań, jakie KE realizuje wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
Zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia 800/2008 wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:
1.            średnie przedsiębiorstwo:
•             zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
•             jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
2.            małe przedsiębiorstwo:
•             zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
•             jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
3.            mikroprzedsiębiorstwo:
•             zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
•             jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
Definicje określone w rozporządzeniach Rady czy Komisji Europejskiej obowiązują wprost i są stosowane bezpośrednio na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, w związku z tym, niezależnie od regulacji krajowych (poza Konstytucją RP), od 1 stycznia 2005 r. obowiązują, definicje: mikro, małego i średniego przedsiębiorcy określone w rozporządzeniu Komisji 70/2001, zmienionym przez rozporządzenie 364/2004. W dniu 6 sierpnia 2008 roku zostało wydane rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenia (WE) 70/2001 i (WE) 364/2004),
Należy zauważyć, że w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U- 10.220.1447 z późn. zm.) (dalej ustawa SDG) definicje mikroprzedsiębiorcy (art. 104 ustawy SDG) oraz małego i średniego przedsiębiorcy (odpowiednio art. 105 i art. 106 ustawy SDG) zostały wprowadzone dla potrzeb stosowania przepisów rozdziału 5 ustawy SDG o kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Przykładowo w art. 83 ustawy SDG wprowadzono zróżnicowanie czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy w zależności od wielkości przedsiębiorstwa tak, że najkrócej kontrola powinna trwać u mikroprzedsiębiorcy, a najdłużej w dużych przedsiębiorstwach.
Określenie kategorii przedsiębiorstwa MSP w ustawie SDG opiera się na ww. progach zatrudnienia oraz wielkości realizowanego obrotu lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec roku. Ustalając takie kryteria w 2004 r., przy opracowywaniu ustawy SDG posiłkowano się definicjami MSP ustalonymi dla celów udzielania pomocy publicznej w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu, WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, z późn. zm.).
Definicje przyjęte w ustawie SDG mają charakter uproszczony w stosunku do określonych w tym rozporządzeniu i są dostosowane do możliwości prostego ustalenia przez organ sprawdzający przystępujący do kontroli, do jakiej kategorii dane przedsiębiorstwo należy zaklasyfikować, co pozwala na właściwe i zgodne z prawem ustalenie czasu trwania kontroli. Definicje MSP w ustawie SDG nie mają zastosowania do celów udzielania pomocy publicznej, bowiem w tym zakresie wiążące jest rozporządzenie WE.
W obecnym stanie prawnym definicje te zawarte są w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnotowym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2003, str. 3). Uaktualnienie przepisu art. 110 ust. 1 ustawy SDG odwołującego się do rozporządzenia wspólnotowego jest przewidziane w projekcie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, nad którym aktualnie trwają prace w Sejmie RP (druk nr 3656).

Ponadto mając na uwadze powyższe, pragnę zwrócić uwagę, iż pomoc publiczna dla przedsiębiorców jest instrumentem aktywnego oddziaływania państwa na gospodarkę, umożliwiającym stymulowanie procesów rozwojowych oraz niwelowanie niedoskonałości rynku. Jednakże pomoc publiczna musi być udzielana według reguł dopuszczalności określonych przepisami prawa, W przeciwnym razie może ona stać się źródłem poważnego zakłócenia konkurencji między podmiotami gospodarczymi.
Od dnia akcesji Polska zobowiązana jest stosować bezpośrednio przepisy unijne dotyczące pomocy publicznej, w szczególności określające warunki dopuszczalności pomocy oraz tryb posterowania przed Komisją Europejską. W prawie unijnym wskazana też została definicja małego i średniego przedsiębiorcy obowiązująca dla celów pomocy publicznej (ww. załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznający niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu). Zatem wszystkie krajowe akty prawne dotyczące udzielania pomocy publicznej muszą implementować przepisy unijne obowiązujące w przedmiotowym obszarze, w tym także stosować ww. definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorcy.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że duże przedsiębiorstwa również mogą korzystać z pomocy publicznej. Taką możliwość stwarza im, m.in. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach Priorytetu IV - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Podsumowując, brak jest podstaw prawnych do zmiany definicji MSP w ustawie SDG dla celów udzielania pomocy publicznej, które mogłyby być stosowane w miejsce przepisów wspólnotowych.
 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.