INTERPELACJE
Interpelacja nr 21741w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
Pan
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
            Od kilku miesięcy trwa proceder bardzo restrykcyjnych działań wobec rolników, producentów trzody chlewnej Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Sokołowa Podlaskiego oraz Łosic. Urzędowi lekarze weterynarii wydelegowani przez Powiatowego Lekarza Weterynarii pomimo wydanego przez RM rozporządzenia z dn. 30.12.2010 (która znosi obowiązek zaopatrywania w świadectwo zdrowia przesyłek świń przewożonych bezpośrednio do rzeźni) nadal na skupach zwierząt prowadzonych przez zakłady mięsne wypisują świadectwa i pobierają od rolników znaczące opłaty. Po zapłaceniu przez producenta rolnego opłaty w jego obecności lekarze niszczą ten dokument, gdyż nie jest on przydatny (prawo nie przewiduje aby zakład kupujący wymagał takiego świadectwa). Kiedy rolnicy protestują lekarz weterynarii nasyła policję twierdząc, że działa zgodnie z wytycznymi MRiRW oraz Krajowego Lekarza Weterynarii. W taki to sposób służby, które moim zdaniem powinny wspierać producentów rolnych utrudniają im pracę poprzez ograniczenie możliwości sprzedaży trzody chlewnej. Powiatowym Lekarzom Weterynarii udało się na powiecie sokołowskim i łosickim na skutek zastraszenia rolników rozpędzić i skasować kilka skupów. Sfrustrowani i zdesperowani rolnicy transportują trzodę chlewną kilkanaście a nawet kilkadziesiąt kilometrów do skupu w sąsiednim powiecie siedleckim (gm. Paprotnia) gdzie lekarze weterynarii działają zgodnie z prawem. Sytuacja wystawiania świadectw, pobierania opłat od rolnika a później niszczenia dokumentu przez lekarzy weterynarii również wystąpiła w powiecie siedleckim na terenie gminy Przesmyki, którą zgłosił wójt gminy.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
- co Ministerstwo uczyni aby całkowicie zlikwidować nurtujący problem wystawiania świadectw wraz z pobieraniem opłat na skupach przez lekarzy weterynarii?

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Siedlce, 23 marzec 2011 r.

Odpowiedź  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
W związku z interpelacją Pana Posła Krzysztofa Borkowskiego przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia br., znak SPS-023-21741/11, w sprawie wystawiania świadectw zdrowia przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski i Łosice uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
Zgodnie z pkt 3.6 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2008 r.. Nr 64, poz. 397, z późn. zm.) przesyłki świń wprowadzane do punktów skupu muszą być każdorazowo zaopatrzone w świadectwo zdrowia.
W związku z powyższym, trzoda chlewna wprowadzana do punktu skupu, nadzorowanego przez powiatowego lekarza weterynarii, musi być każdorazowo zaopatrzona w świadectwo zdrowia. Obowiązek zaopatrywania w świadectwo zdrowia dotyczy również przesyłek świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych, na targi pokazy, wystawy, konkursy, przeznaczonych do uboju ze stad podejrzanych o zakażenie, zakażonych i zawieszonych oraz prosiąt ze stad zakażonych przemieszczanych do innych stad zakażonych celem ich odchowu do wagi ubojowej. Należy również podkreślić, że zapewnienie właściwego nadzoru nad przemieszczaniem świń pomiędzy stadami o różnym statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, zgodnie z decyzją Komisji nr 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (Dz. Urz. UE L 59 z 4.03.2008. str. 19, z późn. zm.) jest jednym z wymogów Komisji Europejskiej odnośnie programu zwalczania tej choroby. W związku z powyższym zniesienie obowiązku wystawiania świadectw zdrowia dla świń przemieszczanych do punktów skupu, o których mowa w pkt 3.6 ww. rozporządzenia mogło by skutkować zarzutem ze strony Komisji Europejskiej o niedostosowanie programu do wymogów określonych w ww. decyzji.
Równocześnie uprzejmie informuje Pana Marszałka, że z informacji przedstawionych przez Głównego Lekarza Weterynarii, w odniesieniu do kwestii dotyczących działań podejmowanych przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski i Łosice wynika, że nie dochodziło na tym terenie do „niszczenia świadectw zdrowia".
Jednocześnie mając na względzie fakty przytoczone w ww. interpelacji, podjęte zostały działania mające na celu wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wystawianiu świadectw zdrowia dla trzody chlewnej na terenie gminy Przesmyki. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach zwrócił się z pismem do Wójta Gminy Przesmyki o przekazanie szczegółowych informacji w tej sprawie.
Równocześnie uprzejmie informuję Pana Marszałka, że dalsze działania będą podejmowane po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich niezbędnych w tym zakresie informacji.
Należy jednak podkreślić, że druki świadectw zdrowia pobierane są każdorazowo za pokwitowaniem odbioru przez urzędowego lekarza weterynarii, zaś zwrot zapisanych druków odnotowywany jest w ewidencji po uprzedniej weryfikacji liczby i kolejności zwróconych druków. Zwrócone bloczki są przechowywane w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego inspektoratu weterynarii przez okres 3 lat.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej opłat za wystawianie świadectw zdrowia uprzejmie informuję Pana Marszałka, że opłaty za wykonane czynności wraz z wystawieniem świadectw zdrowia pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15, z późn. zm.).

Z poważaniem,

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Andrzej Butra

Podsekretarz Stanu

Warszawa, dn. 27 kwietnia 2011 r.
 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.