INTERPELACJE
Interpelacja nr 22281w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii

                                                                                Pan
                                                                                Waldemar Pawlak
                                                                                Minister Gospodarki

Szanowny Panie Premierze! Obecnie w naszym kraju jest wiele polskich przedsiębiorstw szczególnie z sektora rolno-spożywczego, które zazwyczaj działają na terenach małych miast, terenach wiejskich o największym bezrobociu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR, PARP, urzędy marszałkowskie interpretują treść definicji MŚP w ten sposób, że aby przedsiębiorstwo zostało zaliczone do grupy dużych przedsiębiorstw, wystarczy przekroczyć zatrudnienie powyżej 250 osób, i pomimo że nie spełniają one innych kryteriów – wysokości obrotu i sumy bilansowej rocznej, są zaliczane do dużych przedsiębiorstw. Ma to znaczenie np. przy składaniu wniosków do ARiMR w ramach PROW – wartość dodana. Te przedsiębiorstwa mogą uzyskać tylko dofinansowanie do 25%, a nie do 50%.
Taka interpretacja definicji MŚP powoduje, że przedsiębiorstwa, które zazwyczaj działają na terenach małych miast, wiejskich o największym bezrobociu mają ograniczane możliwości inwestycyjne, ze względu na ograniczanie wsparcia finansowego.
Niezrozumiałe jest dla mnie wykluczanie krajowych przedsiębiorstw zatrudniających 250 osób i więcej ze wsparcia oferowanego dla MŚP. W dużej mierze do dużych przedsiębiorstw zaliczane są przedsiębiorstwa, które spełniają jedynie kryterium zatrudnienia 250 osób i więcej przy jednoczesnym rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln euro oraz całkowitym bilansie rocznym nieprzekraczającym 43 mln euro. Duże przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązującej definicji są częstokroć pozostawione bez należytego wsparcia finansowego, a to głównie one partycypują w polskim eksporcie towarów i usług.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jaka jest definicja małego i średniego przedsiębiorcy i czy wymienione w poszczególnych definicjach warunki uznania przedsiębiorcy za małego albo średniego objęte są alternatywą czy koniunkcją?
2. Czy przedsiębiorstwo, które zatrudnia więcej niż 250 pracowników i jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, jest przedsiębiorstwem średnim czy dużym?
3. Który składnik rozporządzenia jest decydujący przy klasyfikowaniu przedsiębiorstw wg definicji MŚP? Czy decydująca (najważniejsza) jest tylko liczba zatrudnionych pracowników? Czy o zaliczenie do poszczególnych kategorii przedsiębiorstw decyduje spełnienie wszystkich czynników?
 
Z poważaniem
 
Poseł Krzysztof Borkowski
 
Siedlce, dnia 15 kwietnia 2011 r.
 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.