INTERPELACJE
Interpelacja nr 23104w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
                                                                                 Pan
                                                                             Marek Sawicki
                                                                             Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                Od 1 czerwca br. obowiązują nowe świadectwa weterynaryjne w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś. Wymagane badania laboratoryjne są długotrwałe, co praktycznie uniemożliwia eksport. Przedsiębiorcy branży mięsnej eksportujący chłodzone mięso podnoszą ten problem.
Mając na uwadze punkt 4.8. świadectwa weterynaryjnego dla mięsa wieprzowego oraz surowych produktów z mięsa wieprzowego, eksportowanych z UE do Federacji Rosyjskiej oraz pkt 2 lit c „wytycznych dla zakładów dotyczących zapewnienia zgodności z wymaganiami Przepisów i Normatywów Sanitarno-Epidemiologicznych i Norm SanPiN 2.3.2.1078-01 zatwierdzonych w dniu 14 listopada 2001 roku z późn. zmianami, przy eksporcie mięsa czerwonego i produktów mięsnych do Federacji Rosyjskiej" dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii uprzejmie proszę o informację czy właściwym jest postępowanie przy wysyłce chłodzonego mięsa wieprzowego na rynek Białorusi (certyfikowanych przy użyciu ww. świadectwa) polegające na badaniu każdej partii wysyłkowej na obecność Listeria  monocytogenes i Salmonella.
W związku z tym, że badanie w kierunku L.monocytogenes trwa od 5 do 7 dni, a w kierunku pałeczek Salmonella od 3 do 6 dni powyższe postępowanie powoduje znaczne trudności przy eksporcie, mając na uwadze 8-10 dniowy okres przydatności do spożycia odpowiednio dla mięsa wieprzowego i wołowego.
W odniesieniu do powyższego zapytuje: czy wysyłki mięsa świeżego chłodzonego na rynek Unii Celnej mogą być dokonywane w oparciu o analizę tendencji mikrobiologicznych programu badań zatwierdzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii realizowanego przez zakład mięsny, czy też każdej partii wysyłkowej świeżego mięsa chłodzonego ma towarzyszyć odrębny wynik badania mikrobiologicznego?

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Warszawa, dnia 9 czerwca 2011 r.


Odpowiedź  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 czerwca 2011 r., znak SPS-023-23104/11, przy którym została przekazana interpelacja Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Krzysztofa Borkowskiego w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa schłodzonego na Białoruś uprzejmie informuję, co następuje.
Decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku Nr 317 zatwierdzone zostały „Wspólne wymogi weterynaryjne (weterynaryjno-sanitarne), odnoszące się do towarów podlegających kontroli weterynaryjnej (nadzorowi) " obowiązujące przy wwozie towarów podlegających państwowej kontroli weterynaryjnej na obszar Unii Celnej tj. Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś i Republiki Kazachstanu.
„Wspólne wymogi... " zawierają przepisy dotyczące między innymi zasad wwozu żywych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Unii Celnej. Zgodnie z uzasadnieniem mają one na celu ochronę przestrzeni celnej Unii Celnej przed zawleczeniem i rozprzestrzenieniem chorób zwierząt, w tym również chorób wspólnych dla zwierząt oraz ludzi oraz przed importem towarów niespełniających „Wspólnych wymogów... ".
W związku z powyższym strona białoruska przedstawiła nowe wzory świadectw zdrowia obowiązujących przy eksporcie mięsa schłodzonego na terytorium Białorusi. Zgodnie z ich treścią, każda partia wysyłkowa musi zostać poddana badaniom mikrobiologicznym w kierunku Salmonella i Listeria monocytogenes.
Niemniej jednak, ze względu na fakt, że długi okres oczekiwania na wyniki badań w kierunku Salmonella i Listeria monocytogenes znacznie ogranicza możliwość eksportowania mięsa schłodzonego, Główny Lekarz Weterynarii w lutym 2011 r, zwrócił się do Głównego Państwowego Lekarza Weterynarii Republiki Białoruś z prośbą o możliwość przeprowadzania ww. badań mikrobiologicznych dla co dziesiątej partii wysyłkowej.
Strona białoruska, w odpowiedzi na problem podniesiony przez Głównego Lekarza Weterynarii, w czerwcu 2011 r. poinformowała, że zgodnie z ww. „Wspólnymi wymogami... " zmiana warunków dotyczących przeprowadzania badań mikrobiologicznych mięsa schłodzonego wysyłanego na terytorium Unii Celnej, w tym również Republiki Białoruś, leży w kompetencji Komisji Unii Celnej. Jednocześnie powiadomiła, że zaproponowała rozpatrzenie wyżej opisanej kwestii na Komisji Unii Celnej. Ponadto strona białoruska zobowiązała się, że o wynikach dyskusji w przedmiotowej sprawie powiadomi Głównego Lekarza Weterynarii.
Dodatkowo pragnę poinformować Pana Marszałka, że zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, póz. 127, z późn. zm.) organem właściwym w zakresie uzgadniania z właściwą władzą państwa trzeciego wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy przywozie z państwa trzeciego i wywozie do tego państwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, jest Główny Lekarz Weterynarii.

Z poważaniem,

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Andrzej Butra

Podsekretarz Stanu 

Warszawa, dn. 07 lipca 2011 r.
 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.