INTERPELACJE
Interpelacja nr 10628do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych

   Szanowny Panie Ministrze! Pragnę złożyć na Pana ręce interpelację dotyczącą czasu pracy służb fitosanitarnych. Obecnie służby fitosanitarne odpowiadające za odprawę samochodów z żywnością pracują do godz. 15. Natomiast często samochody z owocami miękkimi lub innymi łatwo psującymi się towarami, jak np. pieczarki przyjadą 20 minut po godz. 15 ze względu na utrudnienia drogowe, co powoduje przymusowe oczekiwanie na odprawę do godz. 8 dnia następnego.

   Sytuacja taka podnosi znacząco koszty, ponieważ wymusza to dodatkowo pracę agregatów chłodniczych, oraz znacznie obniża się jakość transportowanego towaru.

   Pragnę nadmienić, że u naszych sąsiadów, np. na Litwie, służby fitosanitarne i celne pracują całą dobę i często nasi eksporterzy są zmuszeni realizować eksport za pośrednictwem firm innych państw, co obniża rentowność o marżę pośrednią naszych przedsiębiorstw.

   W związku z powyższą sytuacją wnoszę zapytanie o możliwości podjęcia stosownych działań w celu zniesienia tychże barier eksportowych w tak trudnym okresie dla rolnictwa i gospodarki np. poprzez wprowadzenie dwuzmianowego systemu pracy tych służb.

   Pozostaję z szacunkiem

   Poseł Krzysztof Borkowski

   Warszawa, dnia 14 lipca 2009

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 10628

w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przekazaną przy piśmie z dnia 24 lipca 2009 r. znak: SPS-023-10628/09 interpelację posła na Sejm RP pana Krzysztofa Borkowskiego dotyczącą czasu pracy służb fitosanitarnych, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

   Pragnę zapewnić, że resort rolnictwa ma na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej kontroli fitosanitarnej towarów przeznaczonych na eksport do państw trzecich, spełniającej oczekiwania eksporterów w tym zakresie. Zasady prowadzenia kontroli fitosanitarnej eksportowanych towarów i wydawania dla takich towarów świadectw fitosanitarnych regulują przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 7 tej ustawy świadectwa fitosanitarne wydaje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

   Stosownie do art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie roślin wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa wchodzą w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Oznacza to, że nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań przez wojewódzkie inspektoraty sprawuje główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, podległy ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, natomiast za organizację pracy w wojewódzkich inspektoratach, oraz za zapewnienie odpowiednich środków finansowych na ich funkcjonowanie, odpowiadają odpowiedni wojewodowie.

   Organizacja pracy w wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa jest w znacznej mierze uzależniona od ich możliwości kadrowych i finansowych. Ponadto, przepisy o finansach publicznych obligują dysponentów środków budżetowych do gospodarowania tymi środkami w sposób racjonalny. Należy zaznaczyć, że kontrola fitosanitarna eksportowanych towarów jest jedynie jednym z wielu zadań, jakie wojewódzkie inspektoraty realizują w zakresie nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. Tymczasem w razie wprowadzenia w tych urzędach zmianowego systemu czasu pracy, osoby pracujące w godzinach wieczornych poza wydawaniem świadectw fitosanitarnych jedynie w ograniczony sposób mogłyby realizować inne obowiązki. Wynika to z charakteru działań wojewódzkich inspektoratów, polegających w znacznej mierze na kontroli upraw, a także przepisów art. 80a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), zgodnie z którymi kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że nie obserwuje się stałego, lecz okazjonalne zainteresowanie wykonywaniem kontroli fitosanitarnych eksportowanych towarów po godzinach pracy wojewódzkich inspektoratów.

   W związku z powyższym bardziej racjonalnym rozwiązaniem jest doraźne wprowadzanie okresowych dyżurów inspektorów po godzinach pracy urzędu. Według danych uzyskanych z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynika, że rozwiązanie takie jest stosowane przez wojewódzkie inspektoraty w zakresie, w jakim pozwalają na to ich zasoby kadrowe i finansowe. Należy również zwrócić uwagę, że rozwiązanie takie wymaga współpracy eksporterów z wojewódzkim inspektoratem, w szczególności wcześniejszego zgłoszenia zamiaru eksportu towarów podlegających kontroli fitosanitarnej i uzgodnienia terminu takiej kontroli.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marian Zalewski

   Warszawa, dnia 6 sierpnia 2009 r.

 

 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.