INTERPELACJE
Interpelacja 3238w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r. Respektowanie przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r. przez organy kontrolne - służby celne - budzi niepokój wśród wielu przedsiębiorców eksportujących bydło do krajów trzecich, otrzymujących z tego tytułu refundację z Agencji Rynku Rolnego.

Agencja Rynku Rolnego wspiera eksport produktów i towarów rolno-spożywczych poprzez udzielanie refundacji wywozowych. Refundacje pokrywają częściowo lub całkowicie różnicę pomiędzy cenami światowymi a cenami produktów we Wspólnocie, dzięki czemu polscy przedsiębiorcy są konkurencyjni na rynku światowym. Z takiej refundacji korzystają przede wszystkim zakłady, które wysyłają mięso wołowe.

Cały cykl zaczyna się od złożenia wniosku w ARR i przygotowania niezbędnych dokumentów do wysyłki tzw. ćwierci kompensowanych, stanowiących ćwierć tylną i przednią zwierzęcia przy odpowiednio wykonanym cięciu półtusz, tj. między 5. a 6. żebrem (tzw. cięcie pistoletowe). Istnieje jednak problem dotyczący wagi ćwierci kompensowanych, wg ww. rozporządzenia KE różnica wag ćwierci przednich od ćwierci tylnych musi być mniejsza niż 5% masy części cięższej (ćwierci przednich lub tylnych), co przy ww. cięciu pistoletowym jest bardzo trudno zachować. Bywa, że przy załadunku (należy tak dobierać i ciąć ćwierci tylne i przednie, aby nie było różnicy wag) traci się nawet jeden dzień, co wpływa na funkcjonowanie zakładu, a w konsekwencji zwiększają się koszty załadunku. Często bywa przy załadunkach danej partii towaru, że nie jest możliwe dobranie jednakowych ćwierci ze względu na anatomiczne ukształtowanie zwierzęcia, różne umięśnienie i klasę. Polskie bydło znacznie się różni od bydła pochodzącego ze starej Unii Europejskiej i tu powstaje problem, gdyż organy celne kontrolujące eksportera bardzo drobiazgowo zwracają uwagę na warunek zachowania stosunku procentowego wag i jeśli on nie zostaje spełniony, refundacja jest zwracana przez przedsiębiorcę do ARR. Przy kontrolach często bywa, że są to minimalne uchybienia, które nie sposób jest czasem zweryfikować, gdyż przedsiębiorcom zależy również na czasie. Wówczas organy celne zarządzają zwrot refundacji od eksportera i nadają karę finansową oraz przepada wadium.

Wobec powyższego proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy istnieje możliwość zwiększenia tolerancji wag ćwierci kompensowanych?

2. Czy Ministerstwo Finansów zamierza uczynić coś w kierunku rozwiązania problemu nurtującego przedsiębiorców eksportujących ćwierci kompensowane?

Z poważaniem

Poseł Krzysztof Borkowski

Siedlce, dnia 13 marca 2012 r.

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 3238

w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Krzysztofa Borkowskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej, przesłaną do Ministerstwa Finansów, za pismem nr SPS-023-3238/12, z dnia 27 marca 2012 r., uprzejmie informuję Panią Marszałek, co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego oraz współdziałanie przy realizacji wspólnej polityki rolnej. W zakresie swoich zadań Służba Celna, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kontroluje przestrzeganie przez podmioty przepisów Prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami.

Kontroli tej podlega m.in. przestrzeganie przez podmioty dokonujące zgłoszeń celnych regulacji zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej. Wskazany załącznik zawiera zbiór kodów taryfowych (Nomenklatura Scalona) wraz z uwagami dodatkowymi do poszczególnych sekcji i działów oraz podpozycji występujących w taryfie celnej, które to uwagi mają na celu zapewnić jednolitą interpretację prawną taryfy oraz właściwą identyfikację poszczególnych towarów.

Zgodnie z uwagami dodatkowymi zawartymi w dziale 2 pkt 1A lit c taryfy celnej dotyczącymi towarów w postaci świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła oraz zamrożonego mięsa z bydła, klasyfikowanych odpowiednio do podpozycji (kodów) 0201 20 20 i 0202 20 10, użyte wyrażenie ˝ćwierci kompensowane˝ oznacza porcje utworzone:

- z ćwierci przedniej posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej z półtuszy przez cięcie na 10. żebrze, oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej z półtuszy przez przecięcie na 3. żebrze lub

- z ćwierci posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej przez cięcie na 5. żebrze z przyłączoną całą pachwiną i piersią, oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej przez cięcie na 8. żebrze.

Ponadto w uwagach tych wskazano, że ćwierci przednie i tylne stanowiące ćwierci kompensowane muszą być przedstawiane organom celnym w tym samym czasie i w równych ilościach, a całkowita masa ćwierci przednich musi być równa całkowitej masie części tylnych; dopuszcza się jednak różnicę pomiędzy masami obu części w przesyłce, pod warunkiem że nie przekroczy ona 5% masy części cięższej (ćwierci przednich lub tylnych).

Dla zakwalifikowania towaru jako ćwierci kompensowane powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

W przypadku towarów objętych podpozycjami 0201 20 20 i 0202 20 10 Nomenklatury Scalonej podmiot może ubiegać się o uzyskanie refundacji wywozowej w związku z ujęciem tych podpozycji w nomenklaturze produktów rolnych do celów refundacji wywozowej, stanowiącej załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2199/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (Dz. U. UE L z 2004 r. Nr 380, poz. 1, ze zm.).

Należy podkreślić, że państwa członkowskie mają obowiązek bezpośredniego stosowania rozporządzeń wydanych przez instytucje Unii Europejskiej, o czym stanowi art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z dn. 30 marca 2010 r.).

Odnosząc się zatem do pytania dotyczącego możliwości zwiększenia tolerancji wag ćwierci kompensowanych z bydła, uprzejmie zauważam, że wymóg dotyczący dopuszczalnych różnic mas między ćwierciami przednimi i tylnymi jest określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r., wobec czego nie może on być zmieniony przepisami prawa krajowego.

Natomiast w kwestii wykonywanej przez Służbę Celną kontroli eksporterów mięsa z bydła pod względem zachowania ww. różnic wag w przypadku ćwierci kompensowanych uprzejmie informuję Panią Marszałek, że Służba Celna przeprowadza kontrole na podstawie analizy ryzyka mającej na celu rozpoznanie i oszacowanie wielkości tego ryzyka oraz ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczenia, przy czym ryzyko oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia przepisów prawa. Stosowanie analizy ryzyka ma celu m.in. takie ukierunkowanie kontroli, aby stanowiły one jak najmniejsze obciążenie dla podmiotów prowadzących działalność zgodnie z przepisami prawa, w tym również dla podmiotów eksportujących mięso z bydła w postaci ćwierci kompensowanych.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia stanowią wyczerpującą odpowiedź na złożoną interpelację i spotkają się z uprzejmą akceptacją Pani Marszałek.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Jacek Kapica

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r.

 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.