INTERPELACJE
Interpelacja 3539w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z BiałorusiąW wymianie handlowej z Białorusią uczestniczy ok. 8000 firm polskich. Polscy przedsiębiorcy eksportują do Białorusi między innymi maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczny, co stanowi ok. 17% eksportu, mięso, warzywa i owoce oraz przetwory rolno-spożywcze, co stanowi ok. 15% eksportu, oraz tworzywa sztuczne, wyroby przemysłu chemicznego, metalowego i wielu innych branż. Z Białorusi importujemy produkty mineralne, ponad 41%, produkty przemysłu chemicznego, ponad 20%, oraz innych branż. W wyniku restrykcji zmniejsza się pozycja Polski na białoruskim rynku, w chwili obecnej zajmujemy 7. miejsce w białoruskim eksporcie, natomiast 5. miejsce w białoruskim imporcie. Dalsze restrykcje powodują niepokoje społeczne wśród przedsiębiorców handlujących z Białorusią. Wycofanie się polskiego BGK SA z posługiwania się instrumentem ˝kredyt dla importera˝ na skutek wycofania KUKE SA z ubezpieczenia kredytów inwestycyjnych i obrotowych na Białorusi spowodowało, że polscy przedsiębiorcy, którzy wygrali przetargi na realizację dostaw technologii, materiałów robót i usług z planu inwestycyjnego, są w bardzo trudnej sytuacji. Polscy przedsiębiorcy, którzy pozbawieni są realnego wsparcia ze strony polskiego rządu w odróżnieniu od wsparcia, jakie uzyskują przedsiębiorcy innych państw UE, ciągle muszą walczyć o swoją pozycję na rynku białoruskim. Czy tak powinno być?

Dalsze restrykcje wobec Białorusi mogą spowodować retorsje, co w konsekwencji doprowadzić może do wstrzymania eksportu naszego mięsa i produktów rolno-spożywczych oraz importu soli potasowej i paliwa, a co za tym idzie wzrost cen na surowce importowane z Białorusi oraz straty w polskiej gospodarce. Dotknie to nie tylko przedsiębiorców, ale także całą społeczność, a zwłaszcza rolników. Taka sytuacja spowodować może, że skorzystają przedsiębiorcy z państw UE, które popierają restrykcje tylko werbalnie i konsekwentnie oddzielają politykę od gospodarki, dbając o swoje interesy.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Co minister zamierza zrobić w kierunku poprawienia stosunków handlowych z Białorusią?

2. Na jakie wsparcie ze strony polskiego rządu mogą liczyć przedsiębiorcy handlujący z Białorusią?

3. Czy zapowiedzi kolejnych restrykcji muszą odbywać się pod przewodnictwem Polski? Restrykcje, które miałyby objąć przedsiębiorców białoruskich współpracujących z polskim rynkiem, będą prowadzić do wzmocnienia pozycji przedsiębiorców m.in. rosyjskich, ukraińskich i tureckich, które przejmą obroty utrzymujące miejsca pracy w Polsce.

4. Czy możliwe jest przywrócenie KUKE SA do dostępnego ubezpieczenia obrotów i kredytów na Białoruś? Dzięki temu polscy przedsiębiorcy uzyskają równe warunku konkurencji z firmami zachodnimi, które korzystają w sposób standardowy z ubezpieczeń swoich kredytów eksportowych, tym samym wypierając polskie firmy z białoruskiego rynku.

Z poważaniem

Poseł Krzysztof Borkowski

Siedlce, dnia 27 marca 2012 r.

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 3539

w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Borkowskiego z dnia 27 marca br. w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią, przekazaną przy piśmie z dnia 4 kwietnia 2012 r., znak: SPS-023-3539/12, w porozumieniu z ministrami spraw zagranicznych i finansów uprzejmie przedkładam poniżej informację i wyjaśnienia do czterech postawionych pytań.

Ad 1. Co minister zamierza zrobić w kierunku poprawienia stosunków handlowych z Białorusią?

Pomimo trudnych uwarunkowań politycznych Białoruś pozostaje nadal istotnym partnerem gospodarczym. Według wstępnych danych za 2011 r. obroty z Białorusią wyniosły 3,22 mld USD (wzrost o 32%), w tym polski eksport 1,86 mld USD (wzrost o 16%), a import 1,35 mld USD (wzrost o 62%).

Należy podkreślić, że poziom obrotów, a w szczególności n/eksportu w roku 2011 zdecydowanie przekroczył wielkości z najlepszego do tej pory roku 2008.

Skalę polsko-białoruskich obrotów handlowych w ostatnich latach obrazuje poniższa tabela.

mln USD

  2006 2007 2008 2009 2010 2011*) 2010 - 100%
Obroty 2056,0 2261,4 2915,0 2032,3 2442,7 3217,3 131,7
Eksport 977,4 1121,5 1602,4 1213,8 1605,2 1861,9 116,0
Import 1078,6 1140,0 1312,6 818,5 837,5 1355,4 161,8
Saldo -101,2 -18,5 290,8 395,3 767,7 506,5  

*) dane wstępne

Białoruś jest trzecim po Rosji i Ukrainie partnerem handlowym Polski wśród krajów WNP. Polski import z Białorusi obejmuje szereg istotnych towarów. W 2011 r. import produktów ropopochodnych z Białorusi uległ wydatnemu zwiększeniu i osiągnął wg szacunkowych danych poziom ok. 560 mln USD. Z Białorusi importujemy także propan, butan, pozostałe gazy skroplone oraz znaczne ilości nawozów potasowych (wartości całkowitej 170 mln USD).

W strukturze polskiego eksportu największe pozycje stanowiły: wyroby przemysłu elektromaszynowego, mięso wieprzowe, produkty przemysłu chemicznego (głównie kosmetyki, chemia gospodarcza, tworzywa sztuczne), a także jabłka.

Polscy przedsiębiorcy wyrażają zainteresowanie realizacją projektów inwestycyjnych i uczestnictwem w procesach prywatyzacyjnych, jednakże trudna sytuacja gospodarcza Białorusi i niesprzyjający klimat polityczny w znacznym stopniu komplikują działalność polskich inwestorów na rynku białoruskim.

Pragnę nadmienić, że począwszy od kwietnia 2008 r., kiedy to zostało przeprowadzone I posiedzenie Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, minister gospodarki dokładał wszelkich starań dla odbudowy i zdynamizowania polsko-białoruskich relacji gospodarczych.

Efektem tego była aktywizacja dialogu gospodarczego na szczeblu wicepremierów, organizacja w Warszawie w 2009 r. polsko-białoruskiego szczytu gospodarczego czy też przeprowadzenie II posiedzenia komisji w styczniu 2010 r., z licznym udziałem biznesu.

Ministerstwo wspierało również inicjatywy organizacji samorządowych, a w szczególności kolejne edycje Forum Gospodarczego Dobrosąsiedztwo organizowanego przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową (ostatnia XV edycja w grudniu 2011 r. w Białej Podlaskiej).

Te pozytywne trendy w naszych relacjach gospodarczych zostały niestety w znacznym stopniu wyhamowane w rezultacie głębokiego kryzysu walutowo-finansowego na Białorusi, jak i wydarzeń politycznych.

Rezultatem kryzysu były m.in. dwukrotna dewaluacja rubla białoruskiego, szybko rosnące zadłużenie kraju, wysoka inflacja i gwałtowny spadek realnych dochodów ludności.

Tym niemniej i w obecnych złożonych realiach zamierzamy kontynuować niezbędne działania mające na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w ich aktywności na rynku białoruskim, w tym poprzez dostępne instrumentarium finansowo-ubezpieczeniowe oraz działalność i środki promocyjne.

Ad 2. Na jakie wsparcie ze strony polskiego rządu mogą liczyć przedsiębiorcy handlujący z Białorusią?

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z KUKE SA obsługuje rządowy program wspierania eksportu poprzez udzielanie krótko- i długoterminowych kredytów dla odbiorców polskich towarów i usług za pośrednictwem banków białoruskich.

Działalność ta, z uwagi na gwałtowną dewaluację rubla białoruskiego w 2011 r. oraz wysokie ryzyko transakcji finansowych na rynku białoruskim (wypłata wysokich odszkodowań przez KUKE z tytułu udzielonych ubezpieczeń mogłaby obciążyć budżet państwa), została czasowo ograniczona.

W dniu 31 stycznia 2012 r. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (KPUE) przywrócił możliwość finansowania krótkoterminowego.

Z uwagi na fakt, że Białoruś pomimo aktualnych uwarunkowań politycznych pozostaje nadal istotnym partnerem gospodarczym Polski, na najbliższym posiedzeniu KPUE planowane jest przeprowadzenie dyskusji dotyczącej możliwości zwiększenia limitu zaangażowania KUKE SA na tym rynku.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie polskich firm współpracą z Białorusią, jak również otrzymywane pozytywne sygnały o postępującej stabilizacji sytuacji gospodarczej w tym kraju, Ministerstwo Gospodarki wystąpiło z wnioskiem o rozpatrzenie na kolejnym posiedzeniu Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych sytuacji finansowo-gospodarczej Białorusi pod kątem zwiększenia limitu ubezpieczenia na tym kierunku.

Warto przy tym nadmienić, że do tej pory ponad połowa środków w ramach rządowego programu wspierania eksportu była skierowana na projekty realizowane na rynku białoruskim.

W ramach rządowego programu wspierania eksportu na Białorusi zrealizowano także znaczną inwestycję - rozbudowę hotelu Victoria w Mińsku.

Niezależnie od powyższego kontynuowane jest wsparcie polskich firm w wejściu na rynki zagraniczne w ramach działania Programu Operacyjnego ˝Innowacyjna gospodarka˝ - Paszport dla eksportu.

W ramach tego programu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdraża działania, w ramach których wspierani są mikro-, mali i średni przedsiębiorcy zamierzający wejść na nowe rynki, w tym również na rynek białoruski. Celem działania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, a dofinansowywane są projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na tych rynkach w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

W br. PARP zamierza kontynuować współpracę z Departamentem ds. Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Republiki Białorusi w takich obszarach, jak:

- organizacja wspólnych seminariów, spotkań, konferencji z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości z obydwu krajów,

- udział przedsiębiorstw i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w Polsce i na Białorusi w międzynarodowych, narodowych i specjalistycznych wystawach, targach i innych przedsięwzięciach odbywających się na terenie obu państw, organizacja misji gospodarczych i giełd kooperacyjnych,

- pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych białoruskim firmom w Polsce i polskim na Białorusi.

Istotnym elementem wsparcia dla polskich przedsiębiorców jest pomoc udzielana przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku, w formie opracowywania i publikowania materiałów informacyjno-analitycznych dotyczących funkcjonowania rynku, udzielania bezpośrednich konsultacji i pomocy w poszukiwaniu partnerów biznesowych.

Przykładem działalności na rzecz rozwoju współpracy może być coroczna organizacja przez WPHI w Mińsku seminarium dla firm z polskim kapitałem, funkcjonujących na rynku białoruskim (bądź zainteresowanych nawiązaniem współpracy), w trakcie którego uczestnicy mogą m.in. uzyskać komentarz niezależnych ekonomistów odnośnie do sytuacji gospodarczej Białorusi, informacje o planowanych zmianach w ustawodawstwie gospodarczym oraz barierach utrudniających prowadzenie działalności biznesowej.

Kontynuowane jest także dofinansowanie branżowych projektów promocyjnych, certyfikatów wyrobów wymaganych na rynkach zagranicznych oraz przedsięwzięć wydawniczych w ramach programu de minimis.

Ad 3. Czy zapowiedzi kolejnych restrykcji muszą odbywać się pod przewodnictwem Polski? Restrykcje, które miałyby objąć przedsiębiorców białoruskich współpracujących z polskim rynkiem, będą prowadzić do wzmocnienia pozycji przedsiębiorców m.in. rosyjskich, ukraińskich i tureckich, którzy przejmą obroty utrzymujące miejsca pracy w Polsce.

Sankcje ekonomiczne są instrumentem Unii Europejskiej, nie zaś polskiego rządu, stosowanym wobec szeregu państw w odpowiedzi na łamanie przez ich władze praw człowieka i stosowanie szerokiego wachlarza represji.

Decyzje o restrykcjach wobec wybranych firm białoruskich (z czerwca 2011 r. i marca 2012 r.) są decyzjami kolektywnymi wszystkich państw członkowskich UE.

Pragnę poinformować, że Polska od początku opowiadała się za objęciem sankcjami wyłącznie wąskiej grupy przedsiębiorców białoruskich bezpośrednio powiązanych z władzami kraju, w celu zminimalizowania potencjalnych skutków restrykcji dla społeczeństwa białoruskiego. Taki też klucz wyboru spółek został zastosowany przy doborze sankcji w czerwcu 2011 r. i marcu 2012 r.

Firmy białoruskie objęte do tej pory sankcjami nie mają istotnego znaczenia dla polsko-białoruskiej wymiany handlowej i nie prowadzą na terytorium Polski znaczącej działalności gospodarczej.

Dotychczasowe restrykcje ekonomiczne wprowadzone przez UE w czerwcu ub.r. nie przełożyły się w znaczący sposób na polsko-białoruską wymianę handlową.

Obserwowane od IV kwartału ub.r. spowolnienie tempa wzrostu n/eksportu i jego 14-procentowy spadek w pierwszych dwóch miesiącach br. jest w naszej ocenie głównie rezultatem sytuacji gospodarczej na Białorusi, a w szczególności zmniejszeniem środków na inwestycje, niższym poziomem dochodów ludności, administracyjnymi metodami ograniczania importu w celu ochrony bilansu płatniczego.

Ad 4. Czy możliwe jest przywrócenie KUKE SA do dostępnego ubezpieczenia obrotów i kredytów na Białoruś? Dzięki temu polscy przedsiębiorcy uzyskają równe warunki konkurencji z firmami zachodnimi, które korzystają w sposób standardowy z ubezpieczeń swoich kredytów eksportowych, tym samym wypierając polskie firmy z białoruskiego rynku.

Politykę ubezpieczeniową wobec poszczególnych krajów w ramach gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych określa Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, w skład którego wchodzą powołani przez prezesa Rady Ministrów przedstawiciele Ministerstw: Spraw Zagranicznych, Finansów, Skarbu Państwa, Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowego Banku Polskiego.

W 2011 r. komitet, mając na uwadze sytuację gospodarczą i polityczną Białorusi oraz wysokie ryzyko związane z ubezpieczaniem eksportu do wymienionego kraju, zwłaszcza w ramach instrumentów średnio- i długoterminowych, uwzględniając przy tym potrzebę utrzymania obecności polskich eksporterów na tym rynku, podjął uchwałę limitującą ubezpieczenia transakcji na rynku białoruskim.

Jednakże od września 2011 r. uchwałą komitetu wprowadzone zostały możliwości ubezpieczania transakcji z dłużnikami białoruskimi, przy czym w ramach ubezpieczeń średnio- i długoterminowych wprowadzony został limit zaangażowania na Białoruś, a w odniesieniu do ubezpieczeń kredytów krótkoterminowych wprowadzone zostały dodatkowe wymogi dotyczące jakości kontrahentów białoruskich.

W styczniu br. wznowione zostało udzielanie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji zapłaty należności związanych z akredytywami.

W zakresie należności eksportowych, wynikających z transakcji realizowanych z wykorzystaniem krótkoterminowego kredytu kupieckiego, obecnie możliwe jest ubezpieczanie w KUKE SA należności od kontrahentów białoruskich wykazujących uwiarygodnione obroty w handlu zagranicznym jako eksporterzy i charakteryzujących się dobrą sytuacją finansowo-majątkową oraz dobrymi wynikami działalności.

W najbliższym czasie planowane jest dokonanie przeglądu sytuacji na Białorusi, po publikacji pełnych danych makroekonomicznych na koniec 2011 r., dotyczących gospodarki tego kraju, oraz sprawozdań finansowych za 2011 r. czołowych banków białoruskich.

W ramach tego przeglądu oraz ewentualnej zmiany polityki ubezpieczeniowej wobec Białorusi zostanie uwzględniona również potrzeba utrzymania obecności polskich eksporterów na tym rynku, w tym poprzez rozpatrzenie możliwości zwiększenia zaangażowania KUKE SA.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Ilona Antoniszyn-Klik

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r.

 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.