INTERPELACJE
Interpelacja 4373w sprawie ustawy federalnej N 31-FZPrzyjęta przez Dumę Państwową FR i zatwierdzona przez Radę Federacji oraz podpisana przez prezydenta Federacji Rosyjskiej w dniu 2 kwietnia ustawa federalna N 31-FZ o wniesieniu zmian do kodeksu Federacji Rosyjskiej o administracyjnych naruszeniach prawnych oraz do art. 11 ostawy federalnej o kontroli państwowej za wykonywaniem międzynarodowych przewozów samochodowych oraz odpowiedzialności za naruszenie trybu jej wykonania wzbudza wśród przewoźników wiele kontrowersji. Ustawa przede wszystkim wprowadza wysokie kary dla polskich przewoźników (odpowiednio dla kierowców pojazdów - do 5 tys. rubli, osób zarządzających transportem - do 50 tys. rubli, przedsiębiorstw - do 500 tys. rubli) za naruszenie przepisów przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów samochodowych (m.in. za niewłaściwe wykorzystanie środków transportu oraz wykonanie międzynarodowych przewozów samochodowych ładunków i (lub) pasażerów bez zezwoleń). Z dniem 2 maja rosyjskie regulacje prawne wchodzą w życie, tym samym uniemożliwiając polskim przewoźnikom funkcjonowanie na rynku. W związku z powyższym przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w organizacji Porozumienie Białowieskie oraz przedstawiciele Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych na zorganizowanym spotkaniu zawarli rezolucję, w której żądają: wystąpienia do rządu Federacji Rosyjskiej o zmianę umowy polsko-rosyjskiej w taki sposób, żeby kontyngent zezwoleń Rosja - kraje trzecie odpowiadał potrzebom polskich przewoźników, oraz natychmiastowego uruchomienia systemu skutecznej kontroli zezwoleń wykorzystywanych przez przewoźników zagranicznych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Co rząd zamierza zrobić z tym problemem?

2. Czy podjęto już jakieś działania w tym kierunku? Jeśli tak, to jakie?

3. Czy przedstawione przez transportowców oczekiwania dotyczące zmian w umowie polsko-rosyjskiej są realne? Wiadomo, że zapowiadają oni akcję protestacyjną mającą służyć ochronie polskich przewoźników drogowych. Czy i jak rząd zamierza temu zapobiec?

Z poważaniem

Posłowie Krzysztof Borkowski

i Piotr Zgorzelski

Siedlce, dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na interpelację nr 4373

w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo nr SPS-023-4373/12, przekazujące interpelację posłów na Sejm RP pana Krzysztofa Borkowskiego oraz pana Piotra Zgorzelskiego, dotyczącą ustawy federalnej N 31-FZ, w imieniu pana Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów RP, przedstawiam poniżej odpowiedź odnoszącą się do zagadnień poruszonych w tej interpelacji.

Ustawa federalna o wprowadzeniu zmian do kodeksu Federacji Rosyjskiej o naruszeniach przepisów administracyjnych i zmian do art. 11 ustawy federalnej o państwowej kontroli wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych oraz o odpowiedzialności za naruszenia zasad ich wykonywania (nr N 31-FZ) podniosła kary pieniężne od zagranicznych przewoźników drogowych wykonujących przewozy drogowe na terytorium Federacji Rosyjskiej z kwoty stanowiącej równowartość 500 zł do ponad 50 000 zł. Najwyższa stawka kary obowiązuje w przypadku posiadania niewłaściwego zezwolenia przy wykonywaniu przewozów do/z krajów trzecich. Ponadto nowe przepisy dają rosyjskim służbom kontrolnym silny instrument do ochrony rynku przewozów drogowych do FR. Tymczasem rynek przewozów do/z krajów trzecich (UE - Federacja Rosyjska) stanowi ważną części aktywności transportowej polskich przewoźników.

Od chwili opublikowania na oficjalnych stronach internetowych władz rosyjskich oraz stowarzyszenia przewoźników ASMAP informacji o podpisaniu przez nie powyższej ustawy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia ze stroną rosyjską zasad kwalifikacji poszczególnych rodzajów przewozów drogowych. Dotychczas władze rosyjskie pozostają przy swojej interpretacji rodzajów przewozów drogowych, w szczególności błędnie traktując przewozy wykonywane przez polskich przewoźników pomiędzy Polską i Rosją jako do/z krajów trzecich, argumentując to pochodzeniem przewożonego ładunku. Resort transportu podczas licznych wcześniejszych spotkań dwustronnych wielokrotnie podkreślał, że interpretacja tych przewozów stosowna przez stronę rosyjską jest nie do przyjęcia przez stronę polską. Ponadto praktyka kontrolna władz rosyjskich przy kwalifikacji przewozów do/z krajów trzecich wykracza poza uregulowania dwustronnej umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, a także jest niezgodna z konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR.

Mając na uwadze znaczenie rynku rosyjskiego dla polskich przewoźników drogowych i uwzględniając silną pozycję polskiego transportu w przewozach z Europy Zachodniej do Federacji Rosyjskiej, strona polska dążyła do ostatecznego uregulowania tej sprawy. W dniu 3 maja 2012 r. w Lipsku, podczas sesji ministerialnej Międzynarodowego Forum Transportowego, odbyły się bilateralne rozmowy sekretarzy stanu Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnych za transport drogowy. Omówiono sprawy bieżących problemów występujących w dziedzinie przewozów drogowych w relacjach pomiędzy obu państwami. Strona rosyjska potwierdziła, że dla dokonania kwalifikacji rodzaju międzynarodowego przewozu drogowego rozstrzygające znaczenie ma kraj załadunku towaru. Strona polska przekazała stronie rosyjskiej pisemne stanowisko w tej sprawie.

Dla wyjaśnienia problemu i ustalenia jednolitego sposobu kwalifikacji przewozu przez służby kontrolne obu stron postanowiono zwołać, w trybie pilnym, posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Zaplanowano, że spotkanie to odbędzie się 5 czerwca 2012 r. w Warszawie. Strona rosyjska potwierdziła udział w tym spotkaniu oraz wyraziła zgodę, aby posiedzeniu komisji mieszanej przewodniczyli wiceministrowie transportu obu państw nadzorujący zagadnienia przewozów drogowych. Obecnie strona polska przygotowuje to posiedzenie od strony organizacyjnej i merytorycznej.

Ponadto minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zaprosił do Warszawy ministra transportu Federacji Rosyjskiej w celu omówienia aktualnie występujących problemów w transporcie. Oczekujemy na odpowiedź strony rosyjskiej.

Niezależnie od powyższego resort transportu współpracuje ze środowiskiem przewoźników drogowych. Z inicjatywy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej powołano sztab kryzysowy, mający za zadanie monitorowanie sytuacji na rynku przewozów drogowych pomiędzy Polską a Rosją oraz wypracowywanie propozycji działań dla ochrony interesów polskiego transportu drogowego. Sztab kryzysowy obradował dwukrotnie w dniu 27 kwietnia oraz 11 maja br. Jednym z wymiernych efektów działania sztabu kryzysowego są kontrole przewoźników drogowych w pobliżu przejścia granicznego w Budzisku, prowadzone przy współpracy służb kontrolnych podległych innym resortom, które przynoszą określone efekty w postaci wykrycia przypadków przejazdu pojazdów rosyjskich bez zezwoleń. Aktywnie uczestniczą w nich także przedstawiciele przewoźników drogowych, którzy wspierają swym doświadczeniem kontrolujących.

W zakresie zmiany umowy między rządem RP a rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych informuję, że postulat ten, zgłaszany wielokrotnie przez przewoźników, znany jest resortowi. Pragnę wyjaśnić, że działanie takie należy traktować jako rozwiązanie ostateczne, zastosowane w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w sprawie jednolitej interpretacji przewozów drogowych i określenia kontyngentu zezwoleń. Należy mieć na uwadze, że wypowiedzenie obowiązującej umowy może nieść ze sobą ryzyko braku uzgodnień kontyngentu zezwoleń i tym samym bardzo duże ograniczenia w transporcie drogowym.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Tadeusz Jarmuziewicz

Warszawa, dnia 30 maja 2012 r.

 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.