INTERPELACJE
Interpelacja 5203w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych Szanowny Panie Ministrze! Aktualna sytuacja w zakresie dopłat kredytów preferencyjnych budzi niepokój wśród rolników. Kwota dopłat, jaką otrzymały banki od początku roku, zabezpiecza potrzeby rolników w granicach 10%. Jest to szczególnie niepokojące w związku z faktem, że do 31 stycznia 2012 r. rolnicy muszą spełniać warunki określone w cross-compliance, dotyczące dobrostanu zwierząt. Bez wsparcia kredytami preferencyjnymi nie jest możliwe wykonanie nowych inwestycji w budynki inwentarskie lub modernizacji już istniejących, co doprowadzi do tego, że rolnicy będą ponosić sankcje z tytułu niespełnienia standardów w zakresie dobrostanu zwierząt. Poza tym bez kredytów na zakup ziemi rolnicy nie mogą powiększać areału swoich gospodarstw.

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w tych gospodarstwach, które w ramach udziału własnego dały zaliczki na poczet kupowanych nieruchomości bądź zadatek na materiały budowlane i nie mogą zrealizować dalszych inwestycji i zakupów bez preferencyjnego wsparcia finansowego. Ta sytuacja powoduje niepokój wśród rolników i grozi niektórym gospodarstwom bankructwem.

Poniżej przedstawiam przykład. Młodzi z wyższym wykształceniem rolnicy zdecydowali się na pozostanie na wsi i zakup nieruchomości, w której planowali hodowlę gęsi. Dali zadatek na poczet nieruchomości, zaliczkę na pisklęta gęsi i paszę, i okazuje się, że pomimo pozytywnej weryfikacji biznesplanu w banku nie otrzymają kredytu z powodu małego limitu dopłat. Podobnych sytuacji jest bardzo dużo. Rolnicy rozpoczęli budowy kurników, pieczarkarni i na fundamentach zatrzymali inwestycje.

Powyższa sytuacja w sposób radykalny zniechęca młodych, wykształconych ludzi do pozostania na wsi i prowadzenia dochodowych gałęzi produkcji. Realizacja dużych inwestycji przy współfinansowaniu kredytami komercyjnymi jest nieuzasadniona ekonomicznie ze względu na niestabilną sytuację w zakresie opłacalności produkcji rolniczej. Część z tych młodych ludzi zasili szeregi bezrobotnych i będzie oczekiwała na wsparcie państwa.

Uruchomienie preferencyjnych kredytów nasili inwestycje w gospodarstwach rolnych i pozwoli na wzniesienie wielu obiektów, tj. obór, chlewni, kurników, pieczarkarni czy innych budynków i urządzeń związanych z produkcją. Dzięki zrealizowaniu inwestycji do budżetu wpłynie VAT, co w sposób istotny zasili budżet państwa. Wiele firm poprawi wynik finansowy, co spowoduje wyższe wpływy do budżetu z CIT. Zrealizowanie wielu rozpoczętych inwestycji wpłynie również na zwiększenie liczby miejsc pracy, co spowoduje spadek bezrobocia w danym regionie. Jednym słowem, uruchomienie dopłat do kredytów preferencyjnych to najlepsza inwestycja ministra finansów. Zainwestowane środki finansowe ministra finansów w kredyty preferencyjne bardzo szybko się zwrócą i znacznie zwiększą się wpływy do budżetu państwa.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Kiedy i w jakiej kwocie zostanie uruchomiona następna transza dopłat kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR?

2. Czym spowodowany jest okrojony limit dopłat do kredytów preferencyjnych?

3. Jak ministerstwo zamierza pomóc rolnikom, którzy rozpoczęli już inwestycje, a nie otrzymali kredytu preferencyjnego?

Z poważaniem

Poseł Krzysztof Borkowski

Siedlce, dnia 23 maja 2012 r.

 

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

na interpelację nr 5203

w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych

Pani Marszałek! W związku z przesłaną ministrowi finansów przy piśmie z dnia 30 maja 2012 r., znak: SPS-023-5203/12, interpelacją posła Krzysztofa Borkowskiego w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych uprzejmie Panią Marszałek informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przydzielać bankom limity akcji kredytowej do kwot wynikających z dostępnych środków na dopłaty do oprocentowania kredytów określonych w jej planie finansowym, z uwzględnieniem skutków finansowych na lata następne. W planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2012 r. zawartym w ustawie budżetowej na 2012 r. uchwalonej przez Sejm RP w dniu 27 stycznia 2012 r. na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaplanowano 914 593 tys. zł, w tym na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów - 781 348 tys. zł, oraz na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji i odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - 133 245 tys. zł.

Wobec dużego zainteresowania kredytami preferencyjnymi wprowadzone zostały w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2012 r. zmiany zwiększające wydatki na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych do wysokości 814 274 tys. zł. Zmiany te umożliwiły zwiększenie w II połowie kwietnia br. wysokości akcji preferencyjnych kredytów inwestycyjnych o 1,2 mld zł do kwoty 1430 mld zł. Powyższe środki zostały podzielone pomiędzy banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj.:

- Bank Gospodarki Żywnościowej SA,

- SGB-Bank SA,

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA,

- ING Bank Śląski SA,

- Bank Zachodni WBK SA,

- PEKAO SA.

Aktualnie podejmowane są działania mające na celu dalsze zwiększenie limitu akcji kredytowej na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Sekretarz stanu

Kazimierz Plocke

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r.

 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.