INTERPELACJE
Interpelacja nr 12062do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych    Szanowny Panie Ministrze! W pracy poselskiej spotykam się z przykładami braku kompetencji pracowników organów skarbowych, które ujawniają się dopiero na etapie odwołań do sądów administracyjnych. Znane są mi przypadki, w których sądy podważają trafność wydanych decyzji podatkowych. W takich sytuacjach organy skarbowe, zważywszy na fakt wykonania decyzji, zobowiązane są do zwrotu pobranych nienależnie, często znaczących, kwot wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami postępowania. Zdarzenia takie mają podwójnie negatywny wymiar: narażają przedsiębiorców na obowiązek zapłaty zobowiązań, których nie byli w stanie przewidzieć, często na postępowanie egzekucyjne w praktyce rujnujące ich wiarygodność lub wręcz prowadzące do ich upadłości; narażają budżet na obowiązek zapłaty odsetek oraz kosztów postępowania, a w przypadku trudności w dalszym funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego - na zmniejszenie wpływów z tytułu podatków.

   W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   Co zamierza zrobić ministerstwo w celu poprawy obecnego stanu rzeczy?

   Ile i na jaką kwotę w latach 2004-2008 organy podatkowe i celne wydały decyzji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, a także zobowiązań celnych, które w wyniku odwołań do sądów administracyjnych zostały uchylone, w wyniku czego nastąpiła konieczność zwrotu pobranych nienależnie zobowiązań?

   W jakiej wysokości wypłacono z tego tytułu odsetki i koszty postępowania?

   W jaki sposób naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych oraz organów celnych oceniani są w odniesieniu do trafności wydawanych przez nich decyzji po ich weryfikacji w kontroli instancyjnej?

   Czy wysokość zobowiązań podatkowych i celnych ustalanych w wyniku podatników ma pośredni lub bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia przez pracowników organów podatkowych i celnych?

   Z poważaniem

   Poseł Krzysztof Borkowski

   Siedlce, dnia 8 października 2009 r.Odpowiedź

 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.