INTERPELACJE
Interpelacja nr 12063do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych    Szanowny Panie Ministrze! W obecnej sytuacji na rynku finansowym podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe z programów unijnych napotykają na problem utrzymania płynności finansowej w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu, które w większości przypadków wypłacane jest po zakończeniu inwestycji.

   W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   Czy w najbliższym okresie przewidziane jest dokapitalizowanie Banku Gospodarstwa Krajowego w sposób umożliwiający udzielanie gwarancji lub kredytów z przeznaczeniem na realizację projektów ze środków unijnych?

   Czy rozważana jest możliwość zmiany sposobu rozliczania dofinansowania środków przyznawanych z programów unijnych na formę zaliczkową?

   Z poważaniem

   Poseł Krzysztof Borkowski

   Siedlce, dnia 8 października 2009 r. 

ODPOWIEDŹ sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów- z upoważnienia ministra- na interpelację nr 12063 

w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przesłaną przy piśmie z dnia 20 października 2009 r., nr SPS-023-12063/09 interpelację Posła Krzysztofa Borkowskiego w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych, uprzejmie informuję, jak następuje.
Ad 1. W przedstawionym w listopadzie 2008 r. "Planie stabilności i rozwoju" przewidziano wdrożenia pakietu mającego na celu wzmocnienie systemu gwarancji i poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednym z działań przewidzianych w ramach pakietu było podniesienie kapitału BGK w wysokości do 2 mld zł. W związku z likwidacją Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i Funduszu Poręczeń Unijnych, fundusze własne BGK zostały zasilone kwotą 3,9 mld zł. Na dzień 30 września 2009 r. stan funduszy własnych BGK wynosił 5,6 mld zł.
Wyższe fundusze własne BGK umożliwiają m.in. rozszerzeznie działalności poręczeniowo- kredytowej, w szczególności wspierającej realizację projektów ze środków UE (przewiduje to przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 maja 2009 r. program rządowy pn. "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń  i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego"), co powinno mieć pozytywny wpływ na rozwój akcji kredytowej banków wobec podmiotów gospodarczych.
Ad 2. Zgodnie z art. 202 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) środki, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2-4 (pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, funduszy rolnych, pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, czyli z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) mogą być wykorzystane w szczególności na dotacje rozwojowe dla beneficjentów. Na podstawie art. 202 ust. 3 ww. ustawy dotacje rozwojowe mogą być przekazywane z budżetu państwa lub z budżetu samorządu województwa w formie zaliczki lub zwrotu wydatków poniesionych na realizację programu, projektu lub zadania. Szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, w tym sposób i tryb udzielania zaliczek beneficjentom lub wykonawcom, został określony w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232, ze zm.).
Zgonie  z § 8 ww. rozporządzenia dofinansowanie może być dokonywane także poprzez przekazanie beneficjentowi całości lub części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki. Warunkiem takiego spsosobu finansowania realizowanego projektu jest wniesienie przez beneficjenta odpowiedniego zabezpieczenia (listą dopuszczalnych forma zabezpieczenia zawiera § 10 ust. 3). W szczególnych przypadkach beneficjent może przekazać wykonawcy część zapłaty w formie zaliczki- szczegółowe wymogi w tym zakresie przewidują § 11-13 ww. rozporządzenia.
Jednakże należy zaznaczyć, że szczegółowych informacji dotyczących planowanych zmian w systemie wdrażania i finansowania programów i projektów realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia udziela minister rozwoju regionalnego pełniący funkcję instytucji zarządzających dla poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO ( z wyjątkiem programów regionalnych, rolnych i rybackich).

Z poważaniem
Sekretarz stanu
Elżbieta Suchocka- Roguska
Warszawa, dnia 12 listopada 2009 r.
 

 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.