INTERPELACJE
Interpelacja nr 15534do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
Szanowny Panie Ministrze! Jestem zaniepokojony działaniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącymi PO Ryby 2007-2013.
            Obecnie w ramach osi 2 PO Ryby 2007-2013 na rekompensaty działań wodno- środowiskowych przewidziana jest zaledwie kwota 140 milionów złotych, natomiast według najnowszych informacji ARiMR wynika, że złożono 611 wniosków na łączną kwotę około 420 milionów złotych.
            Ogólnie na akwakulturę, dostarczającą 35 000 ton ryb na polski rynek, na inwestycje i rekompensaty wodno-środowiskowe, przeznaczono dziesięciokrotnie mniej pieniędzy niż na rybołówstwo morskie, które dostarcza około 130 000 ton ryb. Zupełnie zachwiany jest parytet reprezentacji podmiotów.
            Rekompensaty wodno-środowiskowe jako jedyne działanie w całym PO Ryby wymagają minimum 5 lat ich prowadzenia. Przyjmując, że program najpóźniej zakończy się w 2015 roku ( zasada n+2 lata), hodowcy już w 2010 roku muszą wiedzieć, czy są dla nich pieniądze, ponieważ muszą przystąpić do programu najpóźniej od roku 2011.
            Na chwilę obecną krajowe przetwórstwo w około 90% bazuje na surowcach importowanych i re-eksportowanych. Jaki jest sens inwestowania w przedsięwzięciach, które nie rozwijają rodzimej akwakultury i nie dają nadziei na trwały rozwój rodzimego sektora produkcji ryb? Czy mamy za pieniądze programu jeszcze silniej uzależniać rodzimą produkcje ryb od importu z zagranicy? A taką najprostszą i najbardziej skuteczną formą wsparcia sektora akwakultury są obecnie rekompensaty wodno-środowiskowe.
            W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza zwiększyć pulę środków na działania wodno-środowiskowe w ramach PO Ryby 2007-2013?

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Siedlce, 07 kwietnia 2010r.


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z upoważnienia Ministra- na interpelację nr 15534
dotyczącą programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś. 2
 

Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie art. 193 Regulaminu Sejmu przedkładam Panu Marszałkowi odpowiedź na interpelację Pana  Posła Krzysztofa Borkowskiego w sprawie zwiększenia środków na Działanie wodno-środowiskowe w ramach PO RYBY 2007-2013, przesłaną w piśmie z dnia 07 kwietnia 2010 r., znak: SPS-023-15534/10.
       Uprzejmie informuję, iż pomoc finansowa przewidziana na poszczególne osie priorytetowe, w tym oś priorytetowa 2, Akwakultura, rybołówstwo, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury została określona w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Zgodnie z treścią art. 17 rozporządzenia Rady nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem Rady nr 1198/2006", program operacyjny był przedmiotem ścisłych konsultacji z partnerami regionalnymi, lokalnymi, gospodarczymi i społecznymi z sektora rybactw co do kierunków rozwoju sektora rybackiego, a następnie przedłożony został Komisji Europejskiej celem zatwierdzenia. w następstwie dokonanej oceny, proponowany program operacyjny został zatwierdzony przez Komisję Europejską Decyzją z dnia 16 października 2008 r.
       Zakres wsparcia w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe osi priorytetowej 2 przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przynazownia, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora, rybołówstwa i nabrzeżnych, obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 147, poz. 1193 i Nr 161, poz. 1287), zwanym dalej " rozporządzeniem do osi priorytetowej 2 wynika wprost z rozporządzenia Rady nr 1198/2006. Wysokość alokacji określona została w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony  rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013." na lata 2007-2013, zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie podziału środków". Zgodnie z art. 30 ust. 2 lit. a roporządzenia Rady nr 1198/2006, "Celem wsparcia jest propagowanie form akwakultury obejmujących ochronę i poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i różnorodności genetycznej, a także kształtowanie krajobrazu priorytetowej 2, pomoc finansowa na realizację operacji w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe przyznawana jest w formie rekompensaty wypłacanej przez 5 lat, raz na rok, za każdy rok realizowania zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej. Wymogi, za które można uzyskać rekompensaty zostały ujęte w dwóch pakietach określonych w ww. rozporządzeniu. Operacje dotyczące inwestycji w produkcję ryb, czy też przetwórstwo, w świetle ww. przepisów prawnych, mogą być realizowane w zakresie Środka 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb oraz Środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, a nie Środka 2.2.
      
  Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach Środka 2.2 Działania wodno- środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w celu uzyskania rekompensaty można było złożyć do 30 listopada 2009 r., w związku z tym, zobowiązanie Beneficjenta, a tym samym pomoc finansowa dotyczyć ma lata 2009-2013 oraz 2010-2014.
        Warto nadmienić, iż uzyskanie pomocy w ramach Środka 2.2 Działania wodno - środowiskowe osi priorytetowej 2 Programu Operacyjnego zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 cieszy się dużym zainteresowaniem Beneficjentów, które do dnia 16 kwietnia br. przejawiło się w 659 złożonych wnioskach o dofinansowanie na kwotę 135 mln PLN, co stanowi 100% dostępnej alokacji.
         Środki finansowe  przeznaczone na Środek 2.2 Działania wodno-środowiskowe okazały się niewystarczające, gdyż w chwili ich oszacowania nie istniały kompletne dane dotyczące faktycznej powierzchni stawów, na której prowadzony jest chów i hodowla ryb. Źródłem niezbędnej wiedzy w tym zakresie mogły być jedynie  złożone frmularze sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli. Konieczność ich składania wynika z obowiązku zawartego w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.). Niestety, do dnia 15 marca 2009 r. przedmiotowy obowiązek został wypełniony jedynie przez 185 podmiotów. Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2- Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybłówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (DZ. U. z 2009, Nr 147, poz. 1193 i Nr 161, poz. 1287) do dnia 15 marca 2010 r., obowiązek taki wypełniło już 897 podmiotów.
         Skala złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach przemiotowego Środka 2.2 oraz liczba złożonych formularzy statystycznych RRW-22 ujawniła faktyczną liczbę osób zajmujących się chowem lub hodowlą ryb. Tym samym niemożliwe stało się zagwarantowanie środków finansowych dla wszystkich osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach Działań wodno-środowiskowych
        Mając powyższ na uwadze, w celu umożliwienia  wypłacenia pomocy finansowej większej liczbie Beneficjentów, podjęto prace zmierzające do realokacji środków finansowych pomiędzy Środkami w ramach osi priorytetowej 2. Jest to jednak związane z koniecznością nowelizacji rozporządzenia w sprawie podziału środków finansowych.
        Należy podkreślić, iż przed przystąpieniem do pracy nad nowelizacją ww. rozporządzenia, w dniu 9 lutego br., w MRiRW zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami środowiska rybackiego w sprawie przesunięć środków finansowych w ramach osi priorytetowej 2. Wynikiem spotknia było ustalenie polegające na propozycji przesunięcia środków finansowych ze Środka 2.3 Środki na rzecz zdrowia zwierząt w wysokości 7 357 031, 51 PLN na rzecz Środka 2.2. Działania wodno-środowiskowe. Ustalenie to było punktem wyjścia do opracowania założeń nowelizacji ww. rozporządzenia.
         Uprzejmie informuję, iż projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków finanowych zakładający przesunięcie wspomnianej powyżej kwoty na rzecz działań wodno-środowiskowych, znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Przyjęcie zaproponowanych w projekcie rozporządzenia rozwiązań umożliwi podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie z Beneficjentami.

Z up. Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kazimierz Plocke

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 30.04.2010r.
 
 
Interpelacja 52032012-08-06 08:09:38w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych
 
Interpelacja 46262012-08-06 08:08:25w sprawie rozszerzenia stref OSN w powiecie siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim i ostrowskim, w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej w Polsce
 
Interpelacja 44272012-08-06 08:07:19w sprawie zmniejszenia środków na Fundusz Pracy
 
Interpelacja 43732012-08-06 08:06:20w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
 
Interpelacja 35392012-08-06 08:05:03w sprawie restrykcji polskiego rządu wobec handlu zagranicznego z Białorusią
 
Interpelacja 32382012-08-06 08:03:44w sprawie respektowania przez organy kontrolne przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1031/2008 (dział 2 pkt 1) z dnia 19 września 2008 r.
 
Interpelacja 32332012-08-06 08:02:32w sprawie skuteczności kontroli sprawowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz podległe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 
Interpelacja nr 25942012-03-20 12:05:52w sprawie likwidacji obwodowych urzędów miar
 
Interpelacja nr 231042011-06-17 13:12:11w sprawie nowych świadectw weterynaryjnych w eksporcie mięsa chłodzonego na Białoruś
 
Interpelacja nr 229072011-06-13 11:03:38w sprawiesytuacji pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Interpelacja nr 222812011-06-03 10:07:13w sprawie definicji małego i średniego przedsiębiorcy oraz kryteriów kwalifikujących do tych kategorii
 
Interpelacja nr 217412011-04-26 13:12:36w sprawie wystawiania świadectw przez lekarzy weterynarii na terenie powiatów Sokołów Podlaski oraz Łosice
 
Interpelacja nr 210982011-03-23 08:34:27w sprawie wsparcia oferowanego dla MŚP
 
Interpelacja nr 15534-żądanie dodatkowych wyjaśnień2010-06-01 10:09:15do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -żądanie dodatkowych wyjaśnień
 
Interpelacja nr 155342010-04-08 13:18:04do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 oś 2.
 
Interpelacja nr 120632009-12-09 09:05:02do ministra finansów w sprawie podmiotów gospodarczych ubiegających się o wsparcie finansowe z programów unijnych
 
Interpelacja nr 120622009-12-09 08:56:15do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych
 
Interpelacja nr 106292009-12-09 08:54:43do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenie uzupełnień w ramach działań PROW
 
Interpelacja nr 106282009-12-09 08:51:15do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie czasu pracy służb fitosanitarnych
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.