ZAPYTANIA
Zapytanie nr 8881w sprawie środków Funduszu Pracy
W związku z ograniczoną ilością środków Funduszu Pracy przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych większość Powiatowych Urzędów Pracy zaniechała realizację programów rynku pracy takich jak: staże, szkolenia, dotacje, prace interwencyjne, doposażenie stanowisk pracy. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja zarówno dla bezrobotnego jak i pracodawcy.
Opierając się o dane z 8 powiatów województwa mazowieckiego pragnę zauważyć, że w większości przypadków przekazane przez Ministerstwo środki wystarczą jedynie na pokrycie zobowiązań z 2010 r.
Z aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2010 roku (w 33 PUP) skorzystało 54 878 osób w tym w powiatach: siedleckim 3 012 osób, łosickim 1 185 osób, mińskim 558 osób, sokołowskim 1 264 osób, garwolińskim 1 747 osób, wyszkowskim 1 252 osób, ostrołęckim 2 978 osób, makowski 2 079 osób. Tak wysokie liczby świadczą o potrzebie aktywizowania osób bezrobotnych. Dzięki środkom FP większość bezrobotnych może uzyskać pracę a pracodawca ma możliwość zatrudnienia pracownika, który będzie odpowiadał jego wymaganiom.
 
 W związku z powyższym, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1.      Co przyczyniło się do ograniczenia ilości przekazanych środków FP do PUP?
2.      Czy istnieje możliwość zwiększenia ilości środków FP na aktywizację osób bezrobotnych?
 
Liczę na możliwie szybką odpowiedź Pana Ministra w tej sprawie.
 
Do powyższego zapytania poselskiego załączam statystyki (tabele) uzyskane od PUP z poszczególnych powiatów.

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Siedlce, 28 luty 2011 r.

Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
W związku z przekazanym przy piśmie SPS-024-8881/11 z dnia 4 marca 2011 r. zapytaniem jakie złożył Poseł Krzysztof Borkowski w sprawie środków Funduszu Pracy w 2011 r., uprzejmie informuję zgodnie z poniższym.
Plan finansowy Funduszu Pracy na 2011 rok, stanowiący załącznik do uchwalonej przez Sejm RP w dniu 20 stycznia 2011 roku ustawy budżetowej na rok 2011 zakłada, że wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosą 3.235.080 tyś. zł. W trakcie prac Parlamentu nad ustawą budżetową na 2011 rok, w ramach zaplanowanej kwoty wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dokonano zmiany struktury tych wydatków, która pozwoliła na zwiększenie puli środków przeznaczanej dla powiatowych urzędów pracy o 464 min zł.
Rada Ministrów określając wydatki Funduszu Pracy na rok bieżący kierowała się koniecznością ograniczeń wydatków publicznych w celu korekty deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do poziomu nie wyższego niż 3% PKB oraz ograniczenia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, związanych z koniecznością uzupełniania niedoboru w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), wynikającego z dotychczasowego systemu emerytalnego, powstającego w wyniku przekazywania części składki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), powodujących narastające zagrożenia dla długu publicznego, który zbliża się do II progu ostrożnościowego, określonego w ustawie o finansach publicznych na poziomie 55% PKB.
Mając powyższe na uwadze Rada Ministrów przyjęła propozycje zmiany w funkcjonowaniu OFE. Ich celem jest z jednej strony zabezpieczenie interesów przyszłych emerytów, z drugiej - zmniejszenie narastającego zadłużenia państwa. Na 700 mld zł zadłużenia, aż 200 mld zł jest wynikiem finansowania OFE tym długiem. Tylko w 2010 r. wysokość refundacji FUS składki przekazywanej do OFE wyniosła 22,5 mld zł zaś od początku reformy emerytalnej w 1999 r. do 2010 r. bezpośredni koszt refundacji z budżetu państwa ubytku składki emerytalnej w FUS wskutek jej przekazania do OFE wyniósł ok. 162 mld zł. Po uwzględnieniu kosztu finansowania koszt refundacji wzrasta o kolejne 61,5 mld zł. Reforma okazała się więc bezwzględnie konieczna. Zgodnie z projektem rządowym, w latach 2012-2013 zmniejszeniu z 7,3% do 2,3 % ulegnie składka przekazywana do OFE. W kolejnych latach składka przekazywana do OFE będzie stopniowo rosnąć, tak aby w 2017 roku osiągnąć 3,5%. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych uzyskał akceptację Rady Ministrów i trafił do Sejmu RP.
Wcześniej prowadzone były prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw, do którego w trakcie prac sejmowych poprawkę wniósł Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, ograniczającą od dnia 1 kwietnia br. poziom składki na ubezpieczenie emerytalne pochodzącej ze składki ubezpieczonego, odprowadzanej przez ZUS do OFE, zbieżną w tym zakresie z aktualnym projektem rządowym. W przypadku uchwalenia przez Sejm RP ograniczenia wysokości przekazywanej do OFE składki, zgodnie z ww. projektami, możliwe będzie istotne ograniczenie wydatków budżetu państwa na pokrycie niedoboru w FUS z tytułu przekazywania do OFE części składki emerytalnej. Należy zaznaczyć, że deficyt budżetu państwa z ww. tytułu rośnie w tempie ok. 2.000 mln zł miesięcznie.
Taka oszczędność ograniczy potrzeby pożyczkowe państwa, realizowane dotychczas na rynku pieniężnym oraz związane z tym koszty, przez co zmniejszy się również zagrożenie wspomnianego wyżej przekroczenia II progu ostrożnościowego, a pod rządami nowej ustawy budżetowej i znowelizowanej ustawy o finansach publicznych pozwoli w konsekwencji na zmianę planu finansowego Funduszu Pracy i zwiększenie wydatków Funduszu przeznaczanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w połowie 2011 roku zgodnie z uzasadnionymi, dodatkowymi potrzebami krajowego rynku pracy, określanymi na 1.500 mln zł. 
Bez takiej zmiany niemożliwe jest uzyskanie zgody Ministra Finansów, w oparciu o przepisy art. 29 ust. 8-12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na zmianę planu finansowego Funduszu Pracy i zwiększenie jego wydatków w 2011 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej wystąpił w dniu 25.02.2011 r. do Ministra Finansów o zwiększenie wydatków Funduszu Pracy w 2011 r. o kwotę 1.200 mln zł. W dniu 7.03.2011 r. Minister Finansów odmówił udzielenia takiej zgody uzasadniając ją wdrożeniem procedur oszczędnościowych dotyczących konieczności ograniczenia nadmiernego deficytu instytucji rządowych i samorządowych do 3 % PKB w 2012 r.
Zapewniam, że Minister Pracy i Polityki Społecznej pozostanie aktywnym w monitorowaniu sytuacji na krajowym rynku pracy oraz jej rozwoju wynikającego z poziomu i stopy bezrobocia w poszczególnych województwach jak i reagowaniu w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, poprzez uruchamianie środków istniejącej rezerwy środków Funduszu Pracy będącej w dyspozycji ministra, a także kolejnym wnioskowaniu w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy w oparciu o realizowane dodatkowe przychody Funduszu Pracy. Liczę, że działania takie spotkają się ze wsparciem ze strony sejmowej komisji do spraw budżetu poprzez wyrażenie pozytywnej opinii w zakresie ewentualnych wniosków kierowanych do Ministra Finansów w oparciu o przepisy art. 29 ust. 8-12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z poważaniem,

z upoważnienia

Jarosław Duda

Sekretarz Stanu

Warszawa, dnia 30 marca 2011 r.
 
 
 
Zapytanie10242012-08-06 08:10:39w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry i związanych z nimi odszkodowań na terenie powiatu siedleckiego i węgrowskiego
 
Zapytanie nr 5192012-03-20 12:08:39w sprawie likwidacji sądów rejonowych w subregionie siedleckim
 
Zapytanie nr 1062012-03-20 12:07:30w sprawie konieczności modernizacji i remontu drogi krajowej nr 63, zwłaszcza na odcinku Białki - Łuków
 
Zapytanie nr 98912011-06-24 08:19:33w sprawie niezamieszczenia Siedlec w "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030"
 
Zapytanie nr 90402011-03-23 08:29:54w sprawie szkód wyrządzonych w uprawach polowych przez zwierzynę leśną.
 
Zapytanie nr 88922011-03-04 11:19:56w sprawie budowy autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska"
 
Zapytanie nr 88812011-03-04 11:13:07w sprawie środków Funduszu Pracy
 
Zapytanie nr 86012011-02-02 12:18:15w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 2 (DK2), odcinek Siedlce- Warszawa.
 
Zapytanie nr 64032010-03-18 13:14:14w sprawie stosowania przez przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia WE nr 561/2006
 
Zapytanie nr 57282010-03-18 12:39:32do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gm. Cegłów
 
Zapytanie nr 5264 2010-01-08 09:35:28do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza
 
Zapytanie nr 51382009-12-09 09:11:06do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego
 
Zapytanie nr 49002009-12-09 09:09:22do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2024 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.