ZAPYTANIA
Zapytanie nr 8892w sprawie budowy autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska"
Z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 wynika, że budowa autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska" wschodnia granica Państwa (z wyłączeniem budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego) została zaniechana do co najmniej 2015 roku. Budowa autostrady na wspomnianym odcinku ma kluczowe znaczenie dla rozwoju terenów środkowo-wschodniej Polski. Poza tym uderza w spójność europejskich szlaków tranzytowych. Dalsze wstrzymywanie procesu inwestycyjnego w budowanie drogi na odcinku węzeł „Lubelska” – Siedlce powoduje coraz większe utrudnienia w ruchu pomiędzy stolicą            a Siedlcami jak również krajami wschodnimi.
 Wybudowanie autostrady A2 przyspieszy czas przejazdu oraz usprawni ruch pomiędzy trzema stolicami: Warszawą, Mińskiem i Moskwą. Budowa Autostrady A2 (na granicy RP połączy się z Białoruską drogą E30 (M1) biegnącą do Mińska i kończącą się na granicy Rosyjskiej). Budowa tej drogi jest przedsięwzięciem o znaczeniu międzynarodowym  i politycznym oraz może korzystnie wpłynąć na relacje Polski (a także całej UE) z krajami wschodnimi i doprowadzić do stabilizacji kontaktów między nimi a także może zostać uznana, jako „przyjazny gest w stosunkach politycznych z krajami wschodnimi”.
 
W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:
- W jakich ramach czasowych przewidywane jest oddanie do eksploatacji autostrady A2 na newralgicznym odcinku węzeł "Lubelska" - Siedlce?
- Jakie przesłanki były za odłożeniem w czasie realizacji odcinka autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska" - Siedlce przy jednoczesnym realizowaniu odcinka autostrady A4 Rzeszów - granica Państwa na którym przewidywany jest znacznie mniejsze natężenie ruchu?

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Siedlce, dn. 27 stycznia 2011 r.


Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury
   
             W odpowiedzi na zapytanie Pana posła Krzysztofa Borkowskiego, przekazane przy piśmie z dnia 04 marca 2011 r., znak: SPS-024-8892/11 w sprawie "Budowy autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska" do Siedlec, przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.
              Uprzejmie informuję, że inwestycja pn. "Budowa autostrady A2 na odcinku od końca weżła "Lubelska" od km 489+403 do przejścia granicznego w Kukurykach włącznie tj. do km 657+113 z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 504+000 do km 524+005", została ujęta w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w załączniku nr 2 "Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013"      
Zakres rzeczowy zawarty w Programie musiał zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa i opiera się na trzech dokumentach finansowych:
1)            Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na tata 2011-2013,
2)            Ustawie budżetowej na rok 2011, która w załączniku nr 11 wskazuje limity wydatków zarówno budżetu państwa jak l Krajowego Funduszu Drogowego na zadania drogowe,
3)            Uchwale Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r. w sprawie niektórych działań związanych z realizacją programu wieloletniego pod nazwą „Program   Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012".
Pragnę zapewnić, iż resort infrastruktury dostrzega konieczność odpowiedniego przygotowania zadań do realizacji jako czynnika niezbędnego dla zachowania ciągłości realizacji inwestycji drogowych. W związku z powyższym proces przygotowania zadań do realizacji, w tym zadań ujętych w załączniku nr 2 będzie kontynuowany tak, aby w sytuacji pojawienia się dodatkowych środków płynnie przejść w fazę realizacji. Resort infrastruktury będzie również podejmować dalsze starania o zwiększenie puli środków inwestycyjnych dostępnych na realizację tytułów ujętych w Programie w ramach przyjętej 25 stycznia b.r. uchwały Rady Ministrów, w pierwszej kolejności dla zadań ujętych w załączniku nr 1a. Ponadto resort będzie czynił starania o zapewnienie większych środków w części 39 budżetu państwa w toku prac nad kształtem ustaw budżetowych na kolejne lata, tak aby możliwe było szybsze tempo prac przygotowawczych dla wszystkich zadań ujętych w Programie a także możliwe było prowadzenie szerszych prac modernizacyjno-remontowych na istniejących obiektach infrastruktury drogowej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że okres Programu obejmuje 5 lat natomiast, programowanie finansowe okres 3 lat. W 2012 roku przeprowadzona zostanie aktualizacja Programu, która będzie miała na celu określenie szczegółowej listy zadań oraz środków niezbędnych na realizację Programu do 2015 roku.
Główną przesłanką która skłoniła do odłożenia w czasie realizacji autostrady A2 na odcinku węzeł „Lubelska" - Siedlce, przy jednoczesnym realizowaniu odcinka autostrady A4 Rzeszów - granica państwa, był fakt, iż droga tranzytowa z zachodu Europy na Ukrainę w obliczu organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012, jest dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ważnym priorytetem.

Z poważaniem,

z.up. Ministra Infrastruktury

Radosław Stępień

Podsekretarz Stanu

Warszawa, dnia 1 marca 2011 r.
 
 
Zapytanie10242012-08-06 08:10:39w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry i związanych z nimi odszkodowań na terenie powiatu siedleckiego i węgrowskiego
 
Zapytanie nr 5192012-03-20 12:08:39w sprawie likwidacji sądów rejonowych w subregionie siedleckim
 
Zapytanie nr 1062012-03-20 12:07:30w sprawie konieczności modernizacji i remontu drogi krajowej nr 63, zwłaszcza na odcinku Białki - Łuków
 
Zapytanie nr 98912011-06-24 08:19:33w sprawie niezamieszczenia Siedlec w "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030"
 
Zapytanie nr 90402011-03-23 08:29:54w sprawie szkód wyrządzonych w uprawach polowych przez zwierzynę leśną.
 
Zapytanie nr 88922011-03-04 11:19:56w sprawie budowy autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska"
 
Zapytanie nr 88812011-03-04 11:13:07w sprawie środków Funduszu Pracy
 
Zapytanie nr 86012011-02-02 12:18:15w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 2 (DK2), odcinek Siedlce- Warszawa.
 
Zapytanie nr 64032010-03-18 13:14:14w sprawie stosowania przez przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia WE nr 561/2006
 
Zapytanie nr 57282010-03-18 12:39:32do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gm. Cegłów
 
Zapytanie nr 5264 2010-01-08 09:35:28do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza
 
Zapytanie nr 51382009-12-09 09:11:06do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego
 
Zapytanie nr 49002009-12-09 09:09:22do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.