ZAPYTANIA
Zapytanie nr 9040w sprawie szkód wyrządzonych w uprawach polowych przez zwierzynę leśną.
Do mojego biura poselskiego napływają niepokojące informacje od rolników, którzy poruszają sprawę szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną i bobry na terenie powiatów łosickiego, garwolińskiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego.
Problem polega przede wszystkim na ciągle trwającej walce z dziką zwierzyną, która niszczy większość upraw rolników zagrażając interesom ekonomicznym rolnikom. Z prowadzonych w tej sprawie rozmów wynika, że rolnicy oczekują skutecznych działań, które zabezpieczyłyby gospodarkę rolną przed szkodami wyrządzanymi przede wszystkim przez dziki. Populacja zwierząt łownych z roku na rok zwiększa się, gdyż w niektórych rejonach koła łowieckie nie podejmują żadnych działań (brak odstrzałów), które by prowadziły do zmniejszenia populacji zwierzyny, a co za tym idzie szkód w uprawach i płodach rolnych. Większa część rolników na własną rękę buduje prowizoryczne ogrodzenia (co zwiększa koszty uprawy), a nawet osobiście pilnuje zagrożonych upraw (co wpływa na niebezpieczeństwo rolnika). Odszkodowania wypłacane w przypadku szkody w uprawie spowodowane przez zwierzynę leśną są znikome i nie załatwiają problemu, ponieważ nie rekompensują w całości poniesionych strat. Zdarzają się również sytuacje, że koła łowieckie w ogóle nie wypłacają odszkodowań rolnikom z powodu braku środków.
Kolejnym problemem nurtującym rolników jest występowanie dużej ilości bobrów (na określonych obszarach), które robiąc tamy na rzekach i ścinając drzewa powodują niszczenie upraw rolnych.
 
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
 
- czy istnieje możliwość nakazu przez Ministerstwo Środowiska Kołom Łowieckim (z ww. powiatów) odstrzału zwierzyny leśnej i prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej zmniejszającej tym samym ich populację, a co za tym idzie mniejsze szkody w uprawach?
- czy istnieje możliwość zwiększenia środków finansowych na rekompensaty za szkody spowodowane przez dziką zwierzynę tak, aby w znaczącej części pokrywały wyrządzone szkody?
- czy istnieje możliwość przeniesienia bobrów w inne miejsce lub zmniejszenie ich populacji? Jeśli tak to kto jest za to odpowiedzialny?
Liczę na możliwie szybką odpowiedź Pana Ministra w tej sprawie.


Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Siedlce, dn. 14 marca 2011r.

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska

W odpowiedzi na zapytanie posła Krzysztofa Borkowskiego z dnia 14 marca 2011 r., przekazane Ministrowi Środowiska przy piśmie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2011r., w sprawie szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne oraz szkód powodowanych przez bobry, przedstawiam następującą opinie.
Podstawą prowadzenia gospodarki łowieckiej w kraju są roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. W trybie zatwierdzania rocznych planów łowieckich biorą udział nadleśniczowie, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, a w niektórych przypadkach dyrektorzy parków narodowych oraz zarządzający obrębami hodowlanymi. Szczególną wagę ma opinia wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), który może, w przypadkach nadmiernej liczebności zwierząt łownych, zdecydowanie wnioskować o zwiększenie odstrzału niektórych gatunków wyrządzających największe szkody w uprawach i płodach rolnych. Podobna rola przypisana została nadleśniczym ostatecznie zatwierdzającym roczne plany łowieckie.
Odnosząc się do kwestii zwiększenia środków finansowych na rekompensatę szkód łowieckich, należy podkreślić, ze finansowanie odszkodowań dokonywane jest ze środków własnych kół łowieckich. Biorąc pod uwagę sumę- wypłaconych odszkodowań w całym kraju w ostatnim sezonie łowieckim 49,5 mln zł. wydaje się, że system szacowania szkód łowieckich jest optymalny dla naszych warunków.
Chciałbym także zwrócić uwagę Pana Marszałka na fakt, że mając na uwadze wagę problemu szkód łowieckich, w szczególności trudnych do zaakceptowania przez właścicieli gruntów. Minister Środowiska podjął określone działania, zmierzające do złagodzenia tego uciążliwego zjawiska.
Podczas nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zgłoszono propozycje wprowadzenia dopłat do składek ubezpieczeń producentów rolnych dodatkowo z  tytułu szkód powodowanych w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne. W odpowiedzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdził, że wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lala 2007-2013, jak i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie WE nr 70/2001,   nie przewidują możliwości udzielenia pomocy ze środków publicznych w tym zakresie.
Pragnę również nadmienić, że Minister Środowiska oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócili się wspólnie do Komisji Europejskiej (Pani Mariann Fischer Boel -Komisarza do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi) o rozważenie możliwości pomocy finansowej dla państwa w formie wsparcia finansowania odszkodowań łowieckich.
Polski Związek Łowiecki również podjął stosowne działania, których efektem jest funkcjonowanie od kilku lat umowy z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczania się kół łowieckich od szkód, które powodują zwierzęta łowne. Rozwiązanie to z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Odnosząc się do ostatniej kwestii poruszonej w zapytaniu Pana Posła - szkód wyrządzanych przez bobry, uprzejmie informuję, że wyjaśnienia dotyczące tej kwestii zostały już przekazane w piśmie skierowanym do Pana w dniu 4 kwietnia 2011 r., znak spr.: DL. gł-070-10/15010/11/abr.
Z poważaniem,

Z up. Ministra

Janusz Zaleski

Podsekretarz Stanu
Głowny Konserwator Przyrody

Warszawa, dnia 08.04. 2011 r.
 
 
Zapytanie10242012-08-06 08:10:39w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry i związanych z nimi odszkodowań na terenie powiatu siedleckiego i węgrowskiego
 
Zapytanie nr 5192012-03-20 12:08:39w sprawie likwidacji sądów rejonowych w subregionie siedleckim
 
Zapytanie nr 1062012-03-20 12:07:30w sprawie konieczności modernizacji i remontu drogi krajowej nr 63, zwłaszcza na odcinku Białki - Łuków
 
Zapytanie nr 98912011-06-24 08:19:33w sprawie niezamieszczenia Siedlec w "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030"
 
Zapytanie nr 90402011-03-23 08:29:54w sprawie szkód wyrządzonych w uprawach polowych przez zwierzynę leśną.
 
Zapytanie nr 88922011-03-04 11:19:56w sprawie budowy autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska"
 
Zapytanie nr 88812011-03-04 11:13:07w sprawie środków Funduszu Pracy
 
Zapytanie nr 86012011-02-02 12:18:15w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 2 (DK2), odcinek Siedlce- Warszawa.
 
Zapytanie nr 64032010-03-18 13:14:14w sprawie stosowania przez przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia WE nr 561/2006
 
Zapytanie nr 57282010-03-18 12:39:32do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gm. Cegłów
 
Zapytanie nr 5264 2010-01-08 09:35:28do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza
 
Zapytanie nr 51382009-12-09 09:11:06do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego
 
Zapytanie nr 49002009-12-09 09:09:22do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.