ZAPYTANIA
Zapytanie nr 4900do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów   W mojej pracy poselskiej spotykam się z powszechną opinią dotyczącą możliwości unikania płacenia podatku dochodowego przez podmioty zagraniczne prowadzące działalność handlową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które, wykorzystując możliwości obowiązującego systemu prawnego, transferują osiągane dochody poza granice naszego państwa. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, to polskie podmioty stają się znacznie mniej konkurencyjne, a w sytuacjach skrajnych możliwe jest ich wyeliminowanie przez duże grupy kapitałowe nieobciążone obowiązkiem płacenia podatku w Polsce. Wydaje się, że utrzymywanie takiego stanu rzeczy nie jest korzystne dla gospodarki naszego kraju w sytuacji niewystarczających wpływów do budżetu.

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

   1. W jakiej wysokości zostały odprowadzone podatki dochodowe od następujących grup kapitałowych w latach 2005-2008:

   - Jeronimo Martins Dystrybucja SA,

   - Tesco Polska sp. z o.o.,

   - Lidl Polska Sklepy Spożywcze sp. z o.o. sp. k.,

   - Metro Group Polska,

   - Real sp. z o.o.,

   - Auchan Polska sp. z o.o.?

   2. Czy w latach 2005-2008 została przeprowadzona kontrola skarbowa sprawdzająca zasadność zastosowanych cen transferowych w ww. podmiotach?

   3. Jeśli tak, to jakie są wyniki kontroli dla poszczególnych grup kapitałowych?

Z poważaniem

Poseł Krzysztof Borkowski

Siedlce, dnia 21 września 2009 r.


ODPOWIEDŹ podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów- z upoważnienia ministra-
na zapytanie nr 4900
w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z przekazaną przy piśmie z dnia 30 września 2009 r., nr SPS-024-4900/09, interpelacją pana posła Krzysztofa Borkowskiego w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od wymienionych w interpelacji podmiotów z branży handlowej, uprzejmie informuję.

   Obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierają jednolite rozwiązania w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce, zarówno z wyłącznym kapitałem polskim, jak i mieszanym lub z wyłącznym kapitałem zagranicznym. Właściciele wielkopowierzchniowych obiektów handlowych rozliczają się z podatku dochodowego według zasad i stawki (19% od dochodu), obowiązujących wszystkich podatników.

   W obecnym stanie prawnym nie funkcjonują żadne preferencje w podatku dochodowym przysługujące jedynie podmiotom zagranicznym czy też podmiotom z udziałem kapitału zagranicznego, w tym zagranicznym sieciom handlowym.

   Obowiązujące unormowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych nie różnicują zakresu korzystania z ulg, odliczeń, zwolnień oraz zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez podmioty z wyłącznym kapitałem polskim i z kapitałem zagranicznym. Natomiast ewentualne preferencje, jakie były stosowane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, dotyczyły wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym, bez różnicowania ze względu na charakter prowadzonej działalności (handlowa, usługowa czy produkcyjna).

   Podkreślić należy, że ewentualny fakt niepłacenia podatku dochodowego przez podatnika wynika z reguły z nieosiągania przez niego dochodu, co jest zupełnie odmienną sytuacją od korzystania ze zwolnienia podatkowego.

   Według danych z rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2005-2008 wskazani w wystąpieniu pana posła podatnicy wykazali podatek należny w łącznej kwocie za okres rozliczeniowy, którego koniec przypada w:

   - 2005 r. - 120,5 mln zł,

   - 2006 r. - 147,5 mln zł,

   - 2007 r. - 156,0 mln zł,

   - 2008 r. - 265,7 mln zł.

   Pragnę poinformować, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), indywidualne dane zawarte w deklaracjach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową i mogą być udostępniane wyłącznie organom określonym w tej ustawie.

   Odnosząc się do pytania pana posła dotyczącego kontroli skarbowej sprawdzającej zasadność zastosowania cen transferowych, uprzejmie informuję.

   W latach 2005-2008 organy kontroli skarbowej zrealizowały we wskazanych podmiotach, z wyjątkiem jednego, postępowania kontrolne. Zakresem kontroli objęto m.in. rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych. Podczas kontroli, które przeprowadzono w ramach kontroli koordynowanej, badano problematykę cen transferowych stosowanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi.

   Przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.) nakładają na organy kontroli skarbowej obowiązek przestrzegania tajemnicy skarbowej. Zgodnie z art. 34 ust. l ww. ustawy informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej stanowią tajemnicę skarbową. Dostęp do informacji objętych ww. klauzulą mają jedynie podmioty wymienione w przepisach art. 34b ust. 1-3 ustawy z o kontroli skarbowej. Zatem nie jest możliwe przekazanie informacji dotyczących wyników kontroli przeprowadzonych wobec indywidualnych podatników.

   Jednocześnie informuję, iż w ramach ww. kontroli koordynowanej, zakończonej w 2007 r., skontrolowano 80 podmiotów prowadzących super- i hipermarkety. W toku prowadzonych kontroli wystąpiły w czterech przypadkach nieprawidłowości związane z wykorzystaniem związków kapitałowych i kształtowania transakcji w sposób odbiegający od tych, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, co skutkowało w ocenie kontrolujących zaniżeniem przychodów. Stwierdzono, że podmioty te transferowały dochody do podmiotów powiązanych, co wiązało się z zawyżeniem straty lub zaniżeniem dochodów poprzez:

   - stosowanie niższych marż sprzedaży towarów, wyższych upustów cenowych, dłuższych terminów płatności, czyli korzystniejszych warunków transakcji niż dla podmiotów niezależnych,

   - sprzedaż usług logistycznych świadczonych dla podmiotów powiązanych po cenach wyższych niż faktycznie poniesione wydatki,

   - udzielanie nieoprocentowanej pożyczki dla powiązanej kapitałowo spółki; spółka uzgadniając z pożyczkobiorcą, iż rezygnuje z przysługujących jej odsetek, utraciła należne przychody,

   - nieodpłatne korzystanie z gwarancji zabezpieczającej udzielonej przez podmiot powiązany przy zaciąganiu kredytu dewizowego.

   Jednakże największe nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli super- i hipermarketów w ramach przedmiotowej kontroli koordynowanej dotyczyły wyceny prowadzonych inwestycji (50 przypadków). Do kosztów uzyskania przychodów podmioty zaliczały wydatki dotyczące modernizacji i adaptacji zakupionych budynków, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, podatku od nieruchomości od gruntów, na których rozpoczęto lub kontynuowano budowę hipermarketów. Wydatki te do czasu zakończenia budowy i modernizacji winny zwiększać koszty inwestycji. Stwierdzono także zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, niemających związku z uzyskanym przychodem.

   Ponadto dotychczasowe doświadczenia organów kontroli skarbowej ujawniły przypadki wykorzystywania powiązań kapitałowych personalnych z udziałowcami zagranicznymi do transferowania dochodów poprzez opłacanie wysokiego czynszu za najem powierzchni handlowej od spółek powiązanych, wzajemne kredytowanie, zawieranie fikcyjnych umów na świadczenie szerokiej gamy usług niematerialnych w zakresie zarządzania oraz marketingu oraz finansowanie zbędnych szkoleń.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, że zjawisko przerzucania dochodów za granicę jest stale monitorowane przez organy kontroli skarbowej. Zjawisko to nabiera na znaczeniu z uwagi na powszechność rozliczeń finansowych dokonywanych w obrocie międzynarodowym. Ponadnarodowe koncerny, do których często zaliczają się wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, dokładają starań, aby stworzona struktura działalności, zawierane transakcje, przejęcia, finansowanie czy dystrybucja nadwyżek gotówkowych przynosiły oszczędności podatkowe. Prowadzona przez nie strategia optymalizacji podatkowej nie zawsze jest zgodna z obowiązującym prawem podatkowym. Jest jednak na tyle złożona, że wymaga przemyślanych i jednolitych działań organów kontroli skarbowej, przy wykorzystaniu swoich uprawnień i doświadczeń.

Z wyrazami szacunku

Podsekretarz stanu

Maciej Grabowski

Warszawa, dnia 23 października 2009 r.

 
 
Zapytanie10242012-08-06 08:10:39w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry i związanych z nimi odszkodowań na terenie powiatu siedleckiego i węgrowskiego
 
Zapytanie nr 5192012-03-20 12:08:39w sprawie likwidacji sądów rejonowych w subregionie siedleckim
 
Zapytanie nr 1062012-03-20 12:07:30w sprawie konieczności modernizacji i remontu drogi krajowej nr 63, zwłaszcza na odcinku Białki - Łuków
 
Zapytanie nr 98912011-06-24 08:19:33w sprawie niezamieszczenia Siedlec w "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030"
 
Zapytanie nr 90402011-03-23 08:29:54w sprawie szkód wyrządzonych w uprawach polowych przez zwierzynę leśną.
 
Zapytanie nr 88922011-03-04 11:19:56w sprawie budowy autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska"
 
Zapytanie nr 88812011-03-04 11:13:07w sprawie środków Funduszu Pracy
 
Zapytanie nr 86012011-02-02 12:18:15w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 2 (DK2), odcinek Siedlce- Warszawa.
 
Zapytanie nr 64032010-03-18 13:14:14w sprawie stosowania przez przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia WE nr 561/2006
 
Zapytanie nr 57282010-03-18 12:39:32do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gm. Cegłów
 
Zapytanie nr 5264 2010-01-08 09:35:28do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza
 
Zapytanie nr 51382009-12-09 09:11:06do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego
 
Zapytanie nr 49002009-12-09 09:09:22do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.