ZAPYTANIA
Zapytanie nr 5264 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza Szanowny Panie Ministrze! W związku z docierającymi do mojego biura poselskiego zapytaniami producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza w sprawie trybu postępowania w sytuacji gdy beneficjent otrzymał decyzję o przyznaniu pomocy z tytułu: Ułatwianiu startu młodym rolnikom, z zastrzeżeniem dopełnienia warunków, występuje z zapytaniem: Czy zasadne jest wydawanie producentom rolnym pozytywnych decyzji przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR o przyznaniu pomocy, w przypadku gdy producent rolny złożył wniosek o przyznanie pomocy w grudniu 2008 r., zaznaczjąc we wniosku, że przejmie gospodarstwo rolne w ramach działania 1.3: Renty strukturalne?
W roku gospodarczym 2009 program: Renty strukturalne nie został uruchomiony, wobec czego beneficjent nie miał możliwości wywiązania się z deklaracji podjętych w złożonym wniosku. dyrektor właściwego oddziału regionalnego ARiMR, wydając w powyższym przypadku 15 kwietnia 2009 r. pozytywną decyzję, której de facto rolnik nie będzie w stanie zrealizować w ustawowym terminie 180 dni od dnia odebrania decyzji, wywołuje nieodwracalne skutki prawne i w istocie zamyka możliwość ponownego ubiegania się o pomoc w ramach programu: Uławtwianie startu młodym rolnikom, gdyż w myśl & 8 z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: Ułatwianie startu młodym rolnikom (Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z późn. zm.) osobie fizycznej przyznaje się płatność tylko raz. analiza powyższego skłania do rozważenia, czy w takich sytuacjach, jak ta opisana, nie powinna zostać wydana decyzja odmawiająca przyznania płatności z pouczeniem w sentencji decyzji o możliwości ponownego ubiegania się wprzypadku wznowienia programu 1.3: Renty strukturalne.
Konkludując, czy w przypadkach gdy beneficjenci otrzymali decyzje pozytywne, a mieli nabyć gospodarstwo w wyniku przejęcia w ramach działania 1.3: Renty strukturalne, nie należałoby zastosować art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego i w myśl tego artykułu uchylić lub zmienić decyzje właściwego dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, mając na uwadze jakżę ważny i słuszny interes strony?
Do powyższego zapytania poselskiego załączam dokumenty dokładniej obrazujące opisywany przypadek przykładowego producenta*). Liczę na możliwie szybką odpowiedź Pana Misnistra w tej sprawie.

Z poważaniem

Pseł Krzysztof Borkowski

Siedlce, dnia 3 listopada 2009 r.

ODPOWIEDŹ podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi- z upoważnienia ministra- na zapytanie nr 5264

w sprawie producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza 
 
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie pana posła Krzysztofa Borkowskiego, przesłane przy piśmie z dnia 27 listopada br., znak: SPS-024-5264/09, dotyczące możliwości ponownego złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania: Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez młodych rolników, którzy zaplanowali przejęcie gospodarstwa od producenta rolnego przechodzącego na rentę strukturalną, przekazuję, co następuje.

   Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z późn. zm.) pomoc mogą otrzymać osoby, które nigdy wcześniej nie prowadziły działalności rolniczej i dopiero planują przejęcie gospodarstwa. Dopuszcza się również przyznanie wsparcia osobie, która podjęła prowadzenie działalności rolniczej w sposób określony w § 7 ww. rozporządzenia, tj. w gospodarstwie rolnym nabytym w drodze spadku albo w drodze darowizny przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w systemie dziennym, jeżeli od dnia rozpoczęcia przez daną osobę prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

   Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę listem poleconym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w ogłoszonym przez prezesa ARiMR terminie naboru wniosków. ARiMR ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć każdy wniosek, który złożony został w powyższy sposób.

   Wnioski o przyznanie pomocy rozpatruje się zgodnie z kolejnością ich złożenia, natomiast pomoc przyznaje się w kolejności złożenia kompletnego i poprawnego wniosku. Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

   Decyzja o odmowie przyznania pomocy wydawana jest wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia podstawowych kryteriów dostępu ustanowionych w ramach przedmiotowego działania, w szczególności gdy nie spełnia on wskazanej wyżej definicji ˝młodego rolnika˝. Uruchomienie naboru wniosków w ramach działania: Renty strukturalne nie jest warunkiem uzyskania pomocy w ramach działania: Ułatwianie startu młodym rolnikom, stąd jego brak lub przesunięcie w czasie nie może skutkować odmową przyznania premii młodemu rolnikowi.

   Wnioskodawcy, którzy nabyli gospodarstwo w sposób określony w § 7 rozporządzenia, muszą co do zasady spełnić większość warunków przyznania pomocy w dniu złożenia wniosku, natomiast osoby, które przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności rolniczej, mają na spełnienie tych warunków 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

   W przypadku gdy wnioskodawca nie spełnia w dniu złożenia wniosku wszystkich warunków uzyskania pomocy, dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje decyzję o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem ich dopełnienia w terminie 180 dni od dnia jej doręczenia. Jeden z warunków, z których zastrzeżeniem wydawana jest decyzja, stanowi nabycie gospodarstwa wskazanego w biznesplanie. Pomoc wypłaca się na wniosek o płatność, który należy złożyć również w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, z których zastrzeżeniem decyzja została wydana (§ 16 rozporządzenia).

   Zgodnie z przepisem § 17 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, dyrektor oddziału regionalnego ARiMR stwierdza wygaśnięcie tej decyzji. Stosownie do ust. 3, w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o płatność, dyrektor oddziału regionalnego ARiMR, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie, jako bezprzedmiotowej, decyzji o przyznaniu pomocy.

   Przepis § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia stanowi, że osoba fizyczna, która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania i której nie przyznano pomocy, może ponownie wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy, pod warunkiem że nie dokonała ona żadnej z czynności stanowiących, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, przejawu prowadzenia działalności rolniczej. Ponadto w myśl przepisu § 8 rozporządzenia pomoc przyznaje się danej osobie fizycznej tylko raz.

   Obecne brzmienie przepisu § 2 ust. 3 oraz § 8 wyklucza możliwość przyznania pomocy osobom, które otrzymały już raz decyzję o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia określonych warunków w terminie 180 dni od dnia doręczenia tej decyzji, lecz tych warunków nie dopełniły. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy nie eliminuje bowiem tej decyzji z obrotu prawnego, wobec czego nie można uznać, że danej osobie nie została przyznana pomoc. Tym samym w sytuacji gdy została wydana decyzja o wygaśnięciu decyzji o przyznaniu pomocy, danej osobie nie można ponownie przyznać pomocy.

   Pragnę jednak poinformować, że w dniu 26 listopada 2009 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał nowelizację ww. rozporządzenia wprowadzającą m.in. stosowną zmianę przepisu § 2 ust. 3 oraz § 8 rozporządzenia, która umożliwia ponowne wystąpienie o wsparcie oraz ponowne przyznanie pomocy osobom, w przypadku których decyzja o przyznaniu pomocy wygasła z powodu niedopełnienia warunków określonych w tej decyzji albo niezłożenia w terminie wniosku o płatność. Podpisana przez ministra nowelizacja została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Artur Ławniczak

Warszawa, dnia 8 grudnia 2009 r.

 
 
Zapytanie10242012-08-06 08:10:39w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry i związanych z nimi odszkodowań na terenie powiatu siedleckiego i węgrowskiego
 
Zapytanie nr 5192012-03-20 12:08:39w sprawie likwidacji sądów rejonowych w subregionie siedleckim
 
Zapytanie nr 1062012-03-20 12:07:30w sprawie konieczności modernizacji i remontu drogi krajowej nr 63, zwłaszcza na odcinku Białki - Łuków
 
Zapytanie nr 98912011-06-24 08:19:33w sprawie niezamieszczenia Siedlec w "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030"
 
Zapytanie nr 90402011-03-23 08:29:54w sprawie szkód wyrządzonych w uprawach polowych przez zwierzynę leśną.
 
Zapytanie nr 88922011-03-04 11:19:56w sprawie budowy autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska"
 
Zapytanie nr 88812011-03-04 11:13:07w sprawie środków Funduszu Pracy
 
Zapytanie nr 86012011-02-02 12:18:15w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 2 (DK2), odcinek Siedlce- Warszawa.
 
Zapytanie nr 64032010-03-18 13:14:14w sprawie stosowania przez przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia WE nr 561/2006
 
Zapytanie nr 57282010-03-18 12:39:32do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gm. Cegłów
 
Zapytanie nr 5264 2010-01-08 09:35:28do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza
 
Zapytanie nr 51382009-12-09 09:11:06do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego
 
Zapytanie nr 49002009-12-09 09:09:22do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.