ZAPYTANIA
Zapytanie nr 6403w sprawie stosowania przez przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia WE nr 561/2006            W związku z licznymi wątpliwościami środowiska Przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, a dotyczącymi stosowania zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia /WE/Nr 561/2006, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy wprowadzony wzór zaświadczenia należy stosować również dla udokumentowania sytuacji przewidzianych treścią art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowcy, czy też niezależnie od niego, w sposób dotychczas przyjęty oraz  potwierdzenie jakich sytuacji przewiduje pkt 16 zaświadczenia "... lub odpoczywał w ramach dziennego okresu odpoczynku".

Z poważaniem,

Poseł Krzysztof Borkowski

Siedlce, dnia 11 stycznia 2010 r.

ODPOWIEDŹ sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury- z upoważnienia ministra- na zapytanie nr 6403

w sprawie stosowania przez przewożników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia WE nr 561/2006

Szanowny Panie Marszałku! 
            Nawiązując do przesłanego przy piśmie SPS-024-6403/10 z 17 lutego 2010 r. zapytania posła p. Krzysztofa Borkowskiego w sprawie stosowania przez przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 przedstawiam następujące informację.
          
         W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Konisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. z 16.12.2009 Nr L 330 s.80) został wprowadzony nowy formularz zaświadczenia o działalności. Zaświadczenie to stosowane jest do udokumentowania przyczyn nieposiadania zapisów urządzenia rejestrującego czas prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowcy. Zaświadczenie ma określony format, wspólny dla wszystkich państw członkowskich.
           Polska wersja Zaświadczenia o działalności zawiera błędy tłumaczeniowe, których sprostowanie ukaże się wkrótce w Dzienniku Urzędowym UE. Błąd dotyczy m.in. pkt 16, który powinien  mieć brzmienie: "miał czas wolny od pracy lub odpoczywał". Zgodnie z Wytyczną KE Nr 5 do przepisów socjalnych w transporcie drogowym, zaznaczenie pola pojazdu, nie wykonywał innej pracy lub nie był dyspozycyjny, nie był na zwolnieniu chorobowym lub na urlopie wypoczynkowym, w tym na przykład w przypadkach częściowego bezrobocia, strajków lub blokad.
          Obowiązek używania nowego wzoru Zaświadczenia będzie wprowadzony w ustawie z dnia 16 kwietnia  2004 r. o czasie pracy kierowców. Do czasu wejścia w życie znowelizowanej ustawy obowiązującej jest formularz z załącznika do Decyzji Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE z 14.04.2007 Nr L 99 s. 14).
Jednakże nowy wzór formularza może być również stosowany i powinien być respektowany przez służby kontrolne, zarówno w odniesieniu do polskich kierowców, jak również do kierowców z innych państw.  
           Zaświadczenie, o którym mowa  w art. 31 ust.1 ustawy o czasie pracy kierowców, obowiązujące tylko na terytorium Polski (nie jest uznawane przez inne państwa w formularzu Zaświadczenia o działalności określonym w Decyzji Komisji 2009/959/UE.

           Należy podkreślić, że kompletny zapis tachografu, w razie potrzeby uzupełniony Zaświadczeniem, jest uznawany za wystarczający dowód potwierdzający zgodność działalności z wymogami rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umową Eurpejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR).

Z poważaniem,

Sekretarz Stanu

Tadeusz Jarmuziewicz

Warszawa, dnia 25 lutego 2010 r.

Odpowiedź Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Szanowny Panie Pośle!
               Nawiązując do pisma z dnia 11 stycznia 2010 r., doręczonego w dniu 17 lutego br., zawierającego prośbę o wyjaśnienie kwestii związanych ze stosowaniem nowego zaświadczenia o działalności (załącznik do Decyzji Komisji z dnia 14 grudnia2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (D.Urz.UE L 330), przedstawiam poniżej informację w ww. zakresie.

             Stosowanie formularza, o którym mowa w art.11 ust. 3 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 99/599/EWG (Dz. Urz. UE L 102, s. 35), wynika z przepisu zawartego w art. 31 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 ze zm.) i dotyczy tylko sytuacji w nim określonych.
            Zatem jeżeli kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby, na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006, podmiot wykonujący przewóz drogowy wystawia zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 na elektronicznym oraz przeznaczonym do druku formularzu, o którym mowa w decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14). 
          Podkreślenia wymaga, że przywołany powyżej przepis, w aktualnym brzmieniu nie obejmuje swoim zakresem wszystkich sytuacji, w których należy wystawić zaświadczenie o działalności, a których dotyczy nowy wzór formularza wprowadzony decyzją z dnia 14 grudnia 2009 r. Pismem z dnia 20 stycznia 2010 r., znak TD-6k-020-1/2/2010 Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury poinformował, że obecnie jest przygotowywany projekt ustawy mający na celu zmianę art. 31 ust. 2a ustawy o czasie pracy kierowców. Projektowana zmiana skutkować będzie wdrożeniem do prawa krajowego decyzji Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r.
         Dlatego też pomimo, że od dnia 15 grudnia 2009 r. kierowcy wykonujący przewóz drogowy, a do których ma zastosowanie art. 31 ust. 2a ustawy o czasie pracy kierowców na żądanie osoby uprawnionej powinni okazywać formularz zgodnie z decyzją Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. to z uwagi na konieczność dostosowanie brzmienia art. 31 ust. 2a ww. ustawy brak jest podstaw do sankcjonowania sytuacji, w których do kontroli okazany zostaje formularz stanowiący przed dniem 15 grudnia 2009 r. załącznik do decyzji 2007/230/WE. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w polskiej wersji językowej we wzorze zaświadczenia w pkt 16 wystąpił błąd w tłumaczeniu (zamiast określenia użytego w anglojęzycznej wersji językowej "rest", tj. "odpoczynek"  użyto sformułowania "dzienny okres odpoczynku"). Sprostowanie błędu tłumaczeniowego, wg informacji przekazanych przez Ministerstwo Infrastruktury, powinno ukazać się w najbliższym czasie w Dzienniku Urzędowym UE. Do czasu wydania oficjalnego sprostowania, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego zalecono uznawanie formularzy wypełnionych w języku angielskim lub w języku polskim z zaznaczonym punktem 16 nawet wówczas, gdy kierowca odbywał odpoczynek tygodniowy.

Z poważaniem,

Tomasz Połeć

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Warszawa, 24 lutego 2010r.

 
 
 
Zapytanie10242012-08-06 08:10:39w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry i związanych z nimi odszkodowań na terenie powiatu siedleckiego i węgrowskiego
 
Zapytanie nr 5192012-03-20 12:08:39w sprawie likwidacji sądów rejonowych w subregionie siedleckim
 
Zapytanie nr 1062012-03-20 12:07:30w sprawie konieczności modernizacji i remontu drogi krajowej nr 63, zwłaszcza na odcinku Białki - Łuków
 
Zapytanie nr 98912011-06-24 08:19:33w sprawie niezamieszczenia Siedlec w "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030"
 
Zapytanie nr 90402011-03-23 08:29:54w sprawie szkód wyrządzonych w uprawach polowych przez zwierzynę leśną.
 
Zapytanie nr 88922011-03-04 11:19:56w sprawie budowy autostrady A2 na odcinku węzeł "Lubelska"
 
Zapytanie nr 88812011-03-04 11:13:07w sprawie środków Funduszu Pracy
 
Zapytanie nr 86012011-02-02 12:18:15w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 2 (DK2), odcinek Siedlce- Warszawa.
 
Zapytanie nr 64032010-03-18 13:14:14w sprawie stosowania przez przewoźników prowadzących działalność transportową w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego zaświadczenia o działalności wydanego na podstawie rozporządzenia WE nr 561/2006
 
Zapytanie nr 57282010-03-18 12:39:32do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gm. Cegłów
 
Zapytanie nr 5264 2010-01-08 09:35:28do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów rolnych z terenu wschodniego Mazowsza
 
Zapytanie nr 51382009-12-09 09:11:06do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego
 
Zapytanie nr 49002009-12-09 09:09:22do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.