SPRAWY BIEŻĄCE
Burmistrz Kałuszynadotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
                                                                                                                              Siedlce, dn. 30 czerwca 2010 r.
                                                                                          Pan 
                                                                                          Andrzej Kraszewski
                                                                                          Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,
       Pragnę przedstawić kwestie mieszkańców gminy Kałuszyn dotyczące szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
      Jednocześnie zwracam się z prośbą o przeanalizowanie ww. sprawy i podjęcie działań zmierzających do zlikwidowania problemu.

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Załączniki:
1. Pismo Burmistrza Kałuszyna
2. Lista osób, którym dziki wyrządziły szkody na polach

Pismo burmistrza Kałuszyna

Szanowny Panie Pośle,
          Rolnicy z gminy Kałuszyn od wielu lat zgłaszają problem szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną, zwłaszcza przez dziki. Odszkodowania wypłacane w takich przypadkach nie załatwiają problemu, ponieważ nie rekompensują w całości poniesionych strat. Właściciele pól niejednokrotnie budują prowizoryczne ogrodzenia, by zabezpieczyć się przed stratami, a nawet pilnują osobiście zagrożonych upraw.
          Z prowadzonych w tej sprawie rozmów wynika, że rolnicy oczekują skutecznych działań, które zabezpieczyłyby gospodarkę rolną przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną.
         Populacja niektórych zwierząt łownych zagraża interesom ekonomicznym rolników.
         Rozwiązanie prawne wynikające z ustawy prawo łowieckie nie są skuteczne w odniesieniu do ochrony gospodarki rolnej.
         Do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie wpłynęła w maju br. lista rolników ze wsi Garczyn Mały, Garczyn Duży i Zimnowoda podpisana przez 41 osób, którym dziki wyrządziły szkody na polach.
         Uprzejmie proszę o pojęcie działań - w ramach posiadanych uprawnień poselskich nad zmianą przepisów prawa łowieckiego, które ograniczy rozmiar szkód wyrządzonych, co roku w uprawach rolnych oraz zmieni sposób szacowania strat i wielkości naliczanych odszkodowań. 

Z poważaniem,

Burmistrz

Marian Soszyński

Odpowiedź Ministra Środowiska

Szanowny Panie Pośle,
       Odpowiadając na zapytanie Pana Posła z dnia 30 czerwca 2010 r., skierowane do Ministra Środowiska w sprawie podjęcia działań, mających na celu ograniczenie problemu szkód łowieckich, uprzejmie informuję, że Minister Środowiska podjął określone działania.
        Minister Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał w grudniu 2009 r. rozporządzenie wprowadzające zmianę okresu polowań na dziki- gatunek wyrządzający największe szkody łowieckie, wskazując całoroczny okres polowań na dziki z wyjątkiem loch. W Dzienniku Ustaw z 2010 r. nr 45, poz. 272 zostało też opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. ( podpisane także w porozumieniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) regulujące sposób postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich i wypłacie odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Rozporządzenie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych stron i stanowi kompromis ustaleń ekspertów z dziedziny szkód łowieckich, w tym przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych.
        Natomiast od 1 sierpnia 2009 r. wprowadzono w ustawie Prawo łowieckie odpowiedzialności Skarbu Państwa (zarządu województwa) za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (jelenie, sarny, daniele, łosie i dziki) na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Zmiany tej dokonano przez nowelizację art. 50 ustawy Prawo łowieckie. Problematyka tego rodzaju szkód jest możliwa do "udźwignięcia" przez Skarb Państwa z uwagi na niewielką powierzchnię takich obszarów, podczas gdy powierzchnia obwodów łowieckich przekracza 25 mln ha.
         W ostatnim roku wysokość wypłaconych odszkodowań łowieckich w skali kraju przekroczyła 55 mln zł. W przypadku przyjęcia odmiennych rozwiązań obciążających np. Skarb Państwa wartość ta uległaby kilkakrotnemu zwiększeniu w związku z dodatkowymi kosztami szacowania (etaty, delegacje, obsługa administracyjna, itp.). Obecnie czynności te wykonywane są społecznie przez przedstawicieli dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.
         Chciałbym także zwrócić uwagę na inne, pozalegislacyjne działania resortu w sprawie zminimalizowania problemu szkód łowieckich. Ministerstwo zwróciło się w ostatnich dwóch latach do podmiotów odpowiedzialnych za planowanie łowieckie, w tym planowanie pozyskania zwierzyny o weryfikację wielkości pozyskania dzików w rejonach o zwiększonej intensyfikacji szkód łowieckich. Efektem tego działania jest znaczący wzrost pozyskania tego gatunku, co powinno także przyczynić się do ograniczenia wzrostu populacji dzików w Polsce, a tym samym rozmiaru wyrządzonych szkód w uprawach i płodach rolnych.
         Minister Środowiska oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócili się do Komisji Europejskiej (Pani Mariann Fischer Boel- Komisarza do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi) o rozważenie możliwości pomocy finansowej dla państwa, w formie wsparcia finansowania odszkodowań łowieckich ze środków wspólnotowych. Uzyskana z KE odpowiedź w tej sprawie nie była jednak satysfakcjonująca.
          Ponadto informuję, że Minister Środowiska zgłosił przy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich propozycję wprowadzenia dopłat do składek ubezpieczeń producentów rolnych dodatkowo z tytułu szkód spowodowanych w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi stwierdził, że wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym  na lata 2007-2013, jak i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działaność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 nie przewidują możliwości udzielania pomocy ze środków publicznych w tym zakresie.
        Chciałbym też wyraźnie podkreślić, że dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich są zobowiązani zapisami ustawy Prawo łowieckie do bezwzględnego regulowania swoich zobowiązań w zakresie odszkodowań  łowieckich bez względu na okresową sytuację finansową koła łowieckiego lub zarządcy obwodu łowieckiego. W przypadku braku porozumienia co do wysokości odszkodowania każda ze stron może zwrócić się do wójta gminy z prośbą o mediację, a przy dalszym konflikcie wystąpić na drogę sądową. Obecne regulacje prawne gwarantują już zatem właściwe postępowanie w tym zakresie.
          Dodatkowo, pragnę zauważyć, iż Polski Związek Łowiecki podjął też stosowne działania, których efektem będzie drugi już rok funkcjonowania stosownych umów z jednym z Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia się kół łowieckich od szkód wyrządzonych przez zwierzynę. Rozwiązanie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Z poważaniem,

Z up. Ministra

Podsekretarz Stanu

Głowny Konserwator Przyrody

Janusz Zaleski

Warszawa, dnuia 16 lipca 2010 r.
 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.