SPRAWY BIEŻĄCE
Prezydent Miasta Rzeszowadotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
Siedlce, dn. 31 sierpnia 2010 r.
                                                                                                             Pan 
                                                                                                             Adam Giersz
                                                                                                             Minister Sportu i Turystyki

Sznowny Panie Ministrze,
            Pragnę przedstawić nurtujący problem klubów sportowych. W załączeniu przesyłam pismo Prezydenta Miasta Rzeszowa ukazujące dylematy klubów i proszę o wnikliwą analizę oraz przedstawienie Swojego stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem,


Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP

Szanowny Panie Pośle,
         Kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej. Zadania w sferze kultury fizycznej realizują m.in. kluby sportowe. Działalność klubów nierozerwalnie wiąże się z aktywnością gospodarczą tych podmiotów. Kluby, prowadząc działalność gospodarczą, dochody z tej działalności przeznaczają na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.
         Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kluby zobowiązne są do płacenia podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a cały dochód z prowadzonej działalności przeznaczją na cele statutowe.
          Wobec powyższego, zasadnym byłoby wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach prawa, które umożliwią klubom sportowym zwolnienie z podatku od nieruchomości, w tym również od nieruchomości, na których prowadzona jest działalność zarobkowa, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż dochody z tej działalności przeznaczone byłyby wyłącznie na cele statutowe.
          Kolejnym, znaczącym obciążeniem finansowym klubów są opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Celowym byłoby również, aby podmioty zwolnione zostały  opłat z tytułu użytkowania wieczystego na wskazanych wyżej zasadach.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Rzeszów, 21 lipca 2010 r.
 

Odpowiedź Ministra Sportu i Turystyki 

Szanowny Panie Pośle,
            W odpowiedzi na wystąpienie Pana Posła otrzymane w dniu 6 września 2010 r. w sprawie klubów sportowych uprzejmie informuję, co następuje:
            Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 129, poz. 857) nie przewiduje rozwiązań obejmujących zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego w odniesieniu do klubów sportowych. W piśmie skierowanym przez Prezydenta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca brak jest jednocześnie wskazania o jakie dokładnie regulacje chodzi i w jakim zakresie kluby sportowe miałyby być zwolnione z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości, czy opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
            Należy zaznaczyć, że zagadnienia będące przedmiotem wystąpienia Pana Prezydenta stanowią materię regulacji tzw. ustaw podatkowych, których gospodarzem jest Minister Finansów. Ponadto propozycja nie wskazuje na rzeczywiste uszczuplenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W związku z wywodzącą się z art. 167 Konstytucji RP zasadą autonomii podatkowej i samodzielności finansowej gmin, spadek dochodów wymaga bądź rekompensaty z innego źródła, bądź ewentualnego zmniejszenia zakresu zadań publicznych, do realizacji którego jest zobowiązana gmina.
            Ponadto należy wskazać, że zgodnie z obowiązującym art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 95, poz. 613) rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 (ustawowe zwolnienia przedmiotowe).
            Dodatkowo należy wskazać, że wprowadzenie postulowanych przez Pana Prezydenta rozwiązań mogłoby prowadzić do nierówności podatników, ponieważ stawia w uprzywilejowanej pozycji podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sportu w stosunku do podmiotów prowadzących inną działalność gospodarczą.
            Konkludując, z uwagi na bardzo ogólny charakter pisma oraz brak merytorycznego uzasadnienia, w tym w szczególności brak wskazania skutków finansowych i źródeł ich pokrycia trudno jest zająć merytoryczne stanowisko i dokonać rzetelnej oceny przedstawionych propozycji.
 
Z poważaniem,
 
Adam Giersz
 
Minister Sportu i Turystyki
 
Warszawa, 20 września 2010 r.

 
 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.