SPRAWY BIEŻĄCE
Wójt Gminy Wodyniedotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
Siedlce, dn. 16 sierpnia 2010 r.
Pan                                                                            
Adam Struzik                                                        
Marszałek Województwa Mazowieckiego


Szanowny Panie Marszałku,

W związku z długoletnim trwaniem sprawy - odnośnie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej działki nr 813 o pow. 0,2455 przeznaczonej pod budowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wodynie, gm. Wodynie i opłat z nią związanych Wójt gminy zwrócił się do mnie w sprawie poparcia jego działań zmierzających do umorzenia opłat wynikających z tytułu trwałego wyłączenia gruntu w wysokości 68 113,98zł i rocznej opłaty wynoszącej 7155,09zł.
            W związku z powyższym popieram działania Wójta i zwracam się z prośbą o umorzenie ww. opłat.
            Inwestycja budowy Ośrodka Kultury jaką podjął Wójt gminy, jest inwestycją o charakterze użyteczności publicznej, a także spełnia pięć ściśle określonych warunków z treści art. 12 ust. 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Budżet gminy jest okrojony co nie pozwala na tak wysokie dodatkowe opłaty związane z budową Ośrodka Kultury, który umożliwi rozwój działalności kulturalnej i oświatowej na terenie gminy. Ponadto działające Zespoły Ludowe, Stowarzyszenia i inne organizacje młodzieżowe, oraz Gminna Biblioteka Publiczna miałyby swoje lokum. Kolejna sprawą jest lokalizacja GOk-u. Działka 813 (na której powstanie GOK) znajduje się w centrum miejscowości i jest jedyną działką w posiadaniu gminy, która ma dostęp do infrastruktury technicznej (energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja). Pozostałe grunty ze względu na brak dostępu do mediów, złego stanu technicznego dróg dojazdowych zostały zagospodarowane pod uprawy rolne.
            Proszę o ustosunkowanie się do powyższej kwestii i przeanalizowanie całego toku trwania sprawy budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach, a zwłaszcza opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej.    

Z poważaniem,

Krzysztof Borkowski

Poseł na Sejm RP


Odpowiedź Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowny Pani Pośle,
        W związku z Pana wystąpieniem z dnia 16 sierpnia 2010 r. dotyczącym prowadzonego postępowania w sprawie umorzenia Gminie Wodynie należności za wyłączenie gruntu pod budowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w m. Wodynie przedstawiam chronologiczną informację o prowadzonej korespondencji w przedmiotowym zakresie.
         W nioskiem znak OKR 0717-24/08 z dnia 22 października 2008 r. (data wpływu do Urzędu 28 października 2008 r.) Wójt Gminy Wodynie wystąpił o umorzenie na podstawie art. 12 ust. 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami) w całości należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntu pod projektowaną budowę budynku GOK oraz o umorzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze, ustalone decyzją Starosty Siedleckiego. Pismem z dnia 13 listopada 2008 r. (doręczonym 17 listopada 2008 r.), Urząd Marszałkowski zawiadomił stronę zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i umożliwił wypowiedzene się co do materiału dowodowego. Gmina nie złożyła żadnych dodatkowych wyjaśnień. Marszałek Województwa Mazowieckiego Decyzją Nr 188/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. odmówił umorzenia należności  oraz opłaty rocznej wskazując na niespełnienie wszystkich warunków postawionych w art. 12 ust. 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Od powyższej decyzji odwołanie (znak OKR 0717-24/08 z dnia 29 grudnia 2008 r., data wpływu do Urzędu 5 stycznia 2009 r.) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniósł Wójt Gminy Wodynie podnosząc naruszenie niektórych przepisów KPA. Pismem z dnia 7 stycznia 2009 r. odwołanie wraz z aktami sprawy Urząd Marszałkowski przesłał do SKO (data wpływu do SKO 12 stycznia 2009 r.). Po rozpatrzeniu dokumentów Decyzją z 6 stycznia 2009 r. (data wpływu do Urzędu 12 stycznia 2010 r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia ze wskazaniem dokonania ponownej oceny wniosku Wójta Gminy Wodynie z uwzględnieniem dowodów przedłożonych na etapie postępowania odwoławczego. W związku z powyższym orzeczeniem, już pismem z dnia 13 stycznia 2010 r. wezwano Wójta Gminy Wodynie do uzupełnienia wniosku o dokumenty potwierdzające , że Gmina nie ma możliwości zrealizowania budowy Gminnego Ośrodka Kultury na gruncie nieobjętym ochroną. W odpowiedzi, Wójt pismem z dnia 21 stycznia 2010 r. przesłał dodatkowe wyjaśnienia i materiały w sprawie. Na podstawie art. 10 KPA, pismem z dnia 11 lutego 2010 r. umożliwiono wypowiedzenie się w sprawie zebranych dowodów i wgląd do materiałów. Wójt Gminy zapoznał się z aktami i złożył dodatkowe wyjaśnienia (data wpływu pisma 1 marca 2010 r.). Po rozpatrzeniu zgromadzonego materiału Decyzją Nr 16/10 z dnia 8 marca 2010 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego umorzył część należności (kwotę 10 000 zł) oraz ze względu na zmniejszające się dochody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (należności i opłaty roczne tworzą FOGR) odmówił umorzenia opłaty rocznej za 2009 r. Wójt Gminy skorzystał z przysługującego prawa wniesienia odwołania do SKO (odwołanie z dnia 14 marca 2010 r.), które przekazane zostało do Kolegium pismem z dnia 25 marca br. Rozpatrując ponownie akta sprawy, SKO decyzją z dnia 15 lipca 2010 r. uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Po raz kolejny Urząd Marszałkowski, przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się w sprawie zebranych dowodów (pismo z dnia 4 sierpnia 2010 r.). W odpowiedzi Wójt Gminy Wodynie przesłał do Urzędu kolejne materiały dot. m.in. poziomu inwestycji i zadłużenia na 2010 rok. Po ponownym przeanalizowaniu wszystkich zgromadzonych w sprawie materiałów zostanie wydana decyzja.
         Rozumiejąc ważność i pilność sprawy dla Wnioskodawcy, prezentując powyższ zestawienie korespondencji pragnę podkreślić, że wydłużające się w czasie postępowanie kwestii umorzenia należności oraz opłaty rocznej jest wynikiem procedur zawartych w obowiązujących przepisach, w tym przysługujących stronie postępowania praw z których Wójt Gminy Wodynie każdorazowo korzysta. Rolą organu jest m.in. rozstrzyganie spraw w drodze decyzji administracyjnych zgodnie z ustalonymi normami prawa.

Z wyrazami szacunku,

Adam Struzik

Warszawa, 31 sierpnia 2010 r.
 
 
Droga nr 63 Białki - Łukóworka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00106/$File/z00106.pdf
 
Burmistrz Garwolina2011-08-17 12:46:12dotyczy budowy krytej pływalni.
 
OSP Wiśniew2011-08-17 12:44:42dotyczy dofinansowania samochodu ratowniczo- gaśniczego
 
Łosice2011-08-17 12:37:14dotyczy karania rolników.
 
Andrzej T.2010-09-10 12:04:31dotyczy przywrócenia terminu uzupełnienia braków we Wniosku Dms-P1-12
 
POLSKA ENERGIA WIATROWA2010-09-10 09:29:45dotyczy problemów związanych ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne z dniem 11.03.2010r.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa2010-09-06 10:35:19dotyczy działalności klubów sportowych i opłat związanych z ich działalnością.
 
Delegatura NIK Warszawa2010-09-06 09:39:02dotyczy naruszenia przepisów ustawy o NIK oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Projekt PL-BY-UA2010-08-23 13:35:15dotyczy ponownego rozpatrzenia
 
Wójt Gminy Wodynie2010-08-23 13:22:06dotyczy umorzenia opłat związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej działki przeznaczonej pod budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach
 
Problemy branży transportowych2010-08-23 13:06:32związanych z nadmierną biurokracją
 
Radny Powiatu Garwolińskiego2010-08-23 11:41:22dotyczy problemów związanych z nawierzchnią drogową w obrębie powiatu.
 
GRUPA POSŁÓW NA SEJM RP2010-08-23 11:04:50w sprawie wstrzymania II etapu wprowadzonych zmian organizacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u2010-07-26 09:44:02Sprawa dotyczy rozpatrzenia wniosku o umorzenie nadpłaty świadczenia pobranego przez Jana Goździa z KRUS-u
 
Burmistrz Kałuszyna2010-07-05 09:36:43dotyczy szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim2010-07-01 15:03:05dotyczy rozstrzygnięcia projektu na "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych”.
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie2010-07-01 14:49:12dotyczy dofinansowania prac remontowych Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie
 
Starostwo Powiatowe Łosice2010-06-28 13:37:25dotyczy poparcia działań Starosty Łosic
 
Radny Powiatu Garwolin2010-06-08 14:57:35dotyczy montażu poręczy przy schodkach Urzędu Pocztowego w Pilawie
 
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa WARPOL-AGRO Sp. z o.o.2010-06-01 10:50:41Dotyczy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania IBZ-1.
 
Mieszkańcy Wsi Mościbrody- Zachojniak, Helenów2010-04-06 10:36:18Dotyczy przebiegu autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku 560-568km.
 
Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru "Koleje Mazowieckie-KM"sp. z o.o. (MZZRT-06/03/2010)2010-04-06 09:58:15Dotyczy utworzenia sekcji "Siedlce"
 
O sobieAktualnościAktualnościWystąpienia w SejmieWystąpienia w SejmieSprawy bieżąceInterpelacjeInterpelacjeZapytania poselskieZapytaniaPytania w sprawach bieżącychPytania w sprawach bieżącychKonkurs O Wawrzyn- Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z subregionu siedlecko - ostrołęckiegoGaleriaKonkurs "O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko - ostrołęckiego"Archiwum VI kadencjiKontaktMapa serwisu
Copyright © 2019 Krzysztof Borkowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.